Hewalex - patron sekcji


Odnawialne źródła energii

artykuł promocyjny


Świadome gospodarowanie zasobami to podstawowe założenie życia proekologicznego, w którym nadrzędną rolę przypisuje się racjonalizacji i poszanowaniu natury. Inwestycją w przyszłość jest wybór odnawialnych źródeł energii. Do grupy tej należą wszelkie zasoby, które odnawiają się w krótkim czasie, a ich eksploatacja nie powoduje długotrwałego deficytu. Źródła odnawialne to siła wiatru, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, energia z wnętrza Ziemi (geotermalna), energia pozyskiwana z biomasy oraz z biogazu wysypiskowego.
 

Wykorzystanie OZE w dużej mierze zależy od polityki krajowej, ale coraz mocniej regulowane jest przez UE oraz ONZ w ramach globalnej polityki klimatycznej, która zakłada budowanie nowego systemu energetycznego z poszanowaniem środowiska naturalnego, czyli bez spalania węgla. Na krajowy bilans składają się także mikroinstalacje domowe, głównie fotowoltaiczne

 

OZE - fakty

 

 • Odnawialne źródła energii (OZE) zaspokajają ok 8,5% zapotrzebowania świata na energię.
 • Aż 75% OZE stanowi energia grawitacyjna wody (elektrownie wodne).
 • W Polsce odnawialne źródła energii wykorzystywane są na około 4% zapotrzenowania na energię, a największy odsetek stanowią biomasa (2%), wiatr (1,1%) i hydroenergetyka (0,5%).
 • Neutralność klimatyczna to cel, do którego dążą aktualnie wszystkie gospodarki europejskie.
 • Polska ma plan odejścia od węgla do 2050 roku.


Na światowych rynkach obserwuje się tendencję wzrostu zainteresowania wykorzystania mocy Słońca w procesie wytwarzania energii. Szacuje się, że w najbliższych latach energetyka słoneczna może zacząć przodować w światowych zasobach energetycznych pozyskanych z OZE. Stałe i znaczące zainteresowanie energetyką solarną spowodowane jest między innymi dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw oraz prostym montażem i bezinwazyjnym użytkowaniem układów pozyskujących energię ze Słońca. Słońce jest też najobfitszym źródłem energii. Rozwój technologii dał początek popularyzacji ingerowania OZE w gospodarkę energetyczną, a także znacząco obniżył ceny infrastruktury koniecznej do pozyskiwania i przetwarzania OZE.

Schemat instalacji solarnej

fot.: Bosch Home Comofort - schemat instalacji solarnej - wykorzystanie energii słonecznej w domu jednorodzinnym

Oprócz niekwestiowanych zalet odnawialnych źródeł energii związanych z oszczędnym gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi Ziemi pojawia się również wiele kontrowersji. Przede wszytkim w wątpliwość poddawana jest ingerencja w środowisko i oddziaływanie na organizmy żywe urządzeń instalowanych w celu wykorzystania OZE, np. elektrownie wiatrowe. Problematyczna może być również niestabilność produkowanej energii.

 

Energia odnawialna w Polsce

 

Energia odnawialna nazywana czasem również zieloną energią ujęta jest również w polskim prawodawstwie. Dokumentem traktującym o odnawialnych źródłach energii w naszym kraju jest Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2187) z późniejszymi nowelizacjami.

Powyższe rozporządzenie nakłada obowiązek stałego wzrostu udziału energii pochodzącej z OZE. Wielkości te zostały określone w zakresie od 2,65% w 2003 roku do 10,4% (pierwotne założenia to 9%) w 2010 roku.


Rynek OZE w Polsce 2021

 

 • Łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce = 52,2 GW
 • z tego ok. 13,6 GW to odnawialne źródła energii (26%)*
  - elektrownie wiatrowe = 6 509,0 MW (48% wszystkich mocy OZE)
  - fotowoltaika = 4 973,1 MW (36% wszystkich mocy OZE)
  - elektrownie wodne = 975,6 MW (7% wszystkich mocy OZE)
  - elektrownie na biomasę = 907,6 MW (7% wszystkich mocy OZE)
  - elektrownie biogazowe = 255,4 MW (2% wszystkich mocy OZE)
   

*na podstawie danych ARE, stan na V 2021

 

Przyrost mocy OZE w Polsce - założenia i prognozy


W 2020 roku udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadł poniżej 70%. Obserwujemyu również stały wzrost udziału OZE, do którego w dużej mierze przyczyniła się prosumencka fotowoltaika.  

 

Ustawa o OZE

 

Konieczność dywersyfikacji źródeł energii wynika również z dyrektyw UE, którym Polska podlega. W związku z tym ruszyły prace dążące do powołania ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Źródła energii odnawialnej

 

Energia słoneczna

 

 • Kolektor słoneczny

Kolektory słoneczne służą do przetwarzania energii słonecznej do celów podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania domu.

Kolektory ROTHKolektor słoneczny Heliostar

fot.: Roth - kolektory słoneczne Heliostar. Urządzenia solarne firmy Roth tworzą kompleksowe i wydajne systemy. W zależności od rozmieszczenia są w stanie pokryć prawie 70 % średniego rocznego zapotrzebowania domku jednorodzinnego na energię potrzebnę do przygotowania ciepłej wody użytkowej. System solarny w połączeniu z systemem ogrzewania podłogowego Roth, pozwala doskonale wykorzystać zgromadzoną w celu wspomagania ogrzewania, energię słoneczną

Instalacja solarna HewalexKolektor słoneczny na dachu bloku mieszkalnego

fot.: Hewalex - instalacja solarna na domu jednorodzinnym oraz na bloku mieszkalnym. Instalacja solarna składająca się z baterii kolektorów, umieszczonej zazwyczaj na dachu budynku, podgrzewacza umieszczonego wewnątrz budynku i zespołu pompowo-sterowniczego umieszczonego obok podgrzewacza zamienia promieniowanie słoneczne na ciepło. Nośnik (roztwór glikolu) zabiera ciepło z kolektorów i przenosi je do wężownicy, która nagrzewa wodę w podgrzewaczu


 

Zobacz także: Porównanie kolektorów słonecznych

 

 • Ogniwa fotowoltaiczne

Kolejnym sposobem na wykorzystanie ogromnego potencjału energetycznego Słońca jest wytwarzanie energii elektrycznej przy pomocy ogniw fotowoltaicznych.
 

Przeczytaj więcej: Fotowoltaika w teorii i praktyce

Solsum - Cenopac Kompletny zestaw fotowoltaiczny dla domu

fot.: Baterie słoneczne: Solsum - montaż na dachu budynku lub na stelażach
 

Zobacz również: Panele fotowoltaiczne - zestawienie oferty producentów
 

Energia wiatru

 

 • Energetyka wiatrowa

Elektrownie wiatrowe mają duży potencjał energetyczny. Wykorzystanie siły (prędkości) wiatru przez turbiny wiatrowe możliwe jest w tak zwanych farmach wiatrowych lub przydomowych elektrowniach. W Polsce średnia roczna prędkość wiatru to około 4 – 5 m/s. Umozliwia to wyprodukowanie od 150 do 450 kWh energii miesięcznie. Zaś przeciętna 4-5 osobowa rodzina zużywa około 330 kWh energii miesięcznie.
 

Zobacz więcej: Alternatywne źródła energii - energia wiatru

W domowych gospodarstwach nastawionych na proekologiczny styl życia możliwe jest łączenie różnych źródeł energii. I tak na przykład energia wiatrowa w znacznej mierze produkowana jest w półroczu chłodnym od paździrnika do marca. Z kolei moduły fotowoltaiczne wytwarzają nadwyżkę w półroczu ciepłym. Połączenie obu źródeł energii może zapewnić samowystarczalnośc energetyczną domu. Pozostałą energię można sprzedać do lokalnej sieci energetycznej.

 

Energia geotermalna

 

 • Pompa ciepła

Ciepło z wnętrza Ziemi pochodzi z naturalnego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Wykorzystanie tej energii możliwe jest dzięki pompom ciepła. W sprzedaży dostępne są różne rodzaje pomp ciepła wykorzystujących obieg termodynamiczny. To ekologiczne źródło ciepła działa na zasadach przemian fizycznych występujących samoczynnie w przyrodzie. Odbieranie ciepła z gruntu, który jest dość stabilny termicznie (w gruncie przez cały rok panuje prawie niezmienna temperatura) możliwe jest nawet w mroźne dni, zapewniając skuteczne całoroczne ogrzewanie. Pompy ciepła wymagają montażu kolektorów (ciepło powierzchniowe to ciepło słoneczne, kumulowane w gruncie sezonowo) lub sond gruntowych (ciepło geotermiczne) na indywidualnie dobiernej głębokości, w zależności od lokalnych warunków.


Zobacz więcej:

 

Biomasa

 

Biomasa energetyczna w postaci różnego rodzaju produktów pochodzenia rolniczego, leśnego a także pozostałości z przemysłu drzewnego, przeznaczona jest do wysokoefektywnego spalania w specjalnie przystosowanych kotłach. Biomasa jest alternatywnym oraz tańszym źródłem energii.

Kocioł AGRO - ECO SAS

fot.: Zakład Metalowo-Kotlarski SAS - kocioł AGRO - ECO na biopaliwo typu pelety, ziarna zbóż (owies, kukurydza i inne), suche pestki owoców, na ruszcie zastępczym drewno sezonowane

 

Zobacz także: Kotły do spalania biomasy - zestawienie oferty producentów

Opracowanie: Redakcja
Źródło: Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2187
Zdjęcia: Hewalex, Roth, Bosch Home Comofort, Zakład Metalowo-Kotlarski SASSolsum


Zobacz także
Czy zbiornik na deszczówkę trzeba opróżniać na zimę?

Czy zbiornik na deszczówkę trzeba opróżniać na zimę?

Gromadzenie wody deszczowej zyskuje coraz więcej zwolenników. I nic dziwnego skoro... ¬ więcej...
 
Dach bezpieczny zimą - najlepsze rozwiązania

Dach bezpieczny zimą - najlepsze rozwiązania

Spadające z dachu zaspy śnieżne i sople, zamarzająca w rynnach i rurach spustowych... ¬ więcej...
 
Jak oszczędzać pieniądze na prądzie? Wilo pomaga obniżyć rachunki

Jak oszczędzać pieniądze na prądzie? Wilo pomaga obniżyć rachunki

Jak zaoszczędzić pieniądze na prądzie? Wilo producent pomp i systemów... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet

Facebook