Zasady montażu podsufitek i systemów rynnowych firmy Gamrat

aktualizacja: 20-08-2020, 09:25 – artykuł promocyjny


Jak uniknąć błędów przy montażu podsufitek Gamrat typu siding. Istotnym czynnikiem wpływającym na nasze zadowolenie z dokonanego zakupu podsufitki jest jej prawidłowy montaż. Wypełnienie tego warunku gwarantuje niezawodną funkcjonalność instalacji, jej estetykę oraz prawidłową wentylację okapu. Poniżej podaję najbardziej istotne wskazówki dotyczące tego tematu.

 

1. Na łaty rusztu, do którego mocujemy podsufitkę stosować wysuszone, zaimpregnowane, dobrej jakości drewno.
2. Wykonany z łat ruszt nośny musimy wypoziomować, aby panele podsufitowe ułożone były w jednej płaszczyźnie.
3. Elementy rusztu należy montować do konstrukcji dachu. Powinno unikać się sytuacji gdzie część elementów składowych rusztu jest mocowana do ścian budynku.
4. Listwy typu J montuje się na całym obwodzie okapu. Mocowanie do rusztu wykonujemy maksymalnie co 40 cm.
5. Panele układać prostopadle do okapu. Unikać montażu wzdłuż okapu dachu – taki montaż jest trudniejszy i łatwo popełnić błędy mające wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie (chodzi tutaj o prawidłową kompensację ruchów termicznych elementów spowodowanych zmianami temperatury otoczenia).
6. Panele można układać w pozycji poziomej lub skośnej. Ich mocowanie do rusztu wykonujemy co 30 cm.
7. Do montażu koniecznie należy stosować gwoździe zabezpieczone przed korozją, o średnicy łba min. 8 mm lub wkręty z łbem podkładkowym 

 

Gamrat - podsufika tradycyjna
fot.: podsufitka tradycyjna

 

8. Aby zapewnić właściwą wentylację okapu zalecamy stosowanie paneli z perforacją (panele te montować w układzie: dwa pełne – jeden perforowany)
9. W miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych należy stosować panele i listwy w wersji o podwyższonej odporności na działanie promieni UV

Pełne instrukcje montażu podsufitek dostępne są na stronach internetowych www.gamrat.pl


Zasady prawidłowego montażu systemów rynnowych z tworzyw sztucznych

Aby w pełni wykorzystać zalety, jakie daje zamontowanie systemów rynnowych z tworzyw, istotnym jest przestrzeganie zasad prawidłowego ich montażu. Poniżej podaję najważniejsze z nich.
 

 • Montaż prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Im temperatura niższa tym bardziej tworzywa są narażone na uszkodzenia.
 • Rynna powinna być tak zamontowana, aby nie była narażona na uderzenia zsuwającego się z dachu śniegu (poniżej linii będącej przedłużeniem linii spadku dachu)
 • Jeżeli nie można dotrzymać tego warunku, należy na dachu stosować bariery śniegowe
 • Uchwyty rynnowe montować w  jednej płaszczyźnie.  Deska czołowa powinna być sucha i wykonana z drewna dobrej jakości
 • Zachować zalecany spadek rynny (minimum 3 mm/ mb)
 • Przed zamontowaniem kształtek rynnowych (złączek, narożników, lejów, denek) wklejone w nie uszczelki posmarować środkiem poślizgowym (w ofercie dostępna Silpasta R). Nie używać do tego celu olejów mineralnych, które niszczą uszczelkę.
 • Uchwyty rynnowe montować w odstępach nie większych niż 60 cm. Dla rynien 75 i 100 mm zaleca się rozstaw 50 cm.
 • Montaż rynien w kształtkach wykonywać zgodnie z oznakowaniem w kształtkach rynnowych. Zaznaczona są tam linie, do których maksymalnie może sięgać rynna. Zawsze należy zostawić w kształtce odstęp dylatacyjny
 • Odległości uchwytów od krawędzi kształtek rynnowych nie powinny przekraczać 15 cm.
 • Obejmy rury spustowej montować, w miarę możliwości, na kształtkach rurowych (złączkach, kolanach, trójnikach, rewizjach).
 • W zależności od temperatury montażu zastawić odpowiedni odstęp w połączeniu rura – kształtka rurowa. Współczynnik wydłużalności liniowej dla PVC wynosi 0,08 mm/m/°C.
 • Maksymalny rozstaw obejm rur spustowych wynosi 2 m.


Szczegółowe zasady montażu wraz rysunkami montażowymi oraz zasady doboru odpowiedniego systemu rynnowego dostępne są na stronach internetowych www.gamrat.pl
 

Gamrat - rynna ciemnobrązowa
fot.: rynna ciemnobrązowa


Kolejność montażu systemów rynnowych Gamrat z PVC i Gamrat Magnat


Podstawą skutecznego funkcjonowania systemu rynnowego z tworzyw sztucznych jest prawidłowy montaż. Systemy rynnowe Gamrat montowane są na innych zasadach niż systemy tradycyjne. Zasadniczą różnicą jest zjawisko termicznych zmian długości elementów z tworzyw sztucznych. Montaż systemów rynnowych musi uwzględniać to zjawisko poprzez zastosowanie kształtek kompensujących zmiany długości rynien i rur. W rynnach swobodę przemieszczeń uzyskuje się w połączeniach rynny z kształtkami rynnowymi realizowanymi jako połączenia na uszczelkę. Ponadto uchwyty rynnowe z tworzyw sztucznych, poza podtrzymywaniem rynny, służą do liniowego prowadzenia wydłużającej się rynny. W rurach spustowych możliwość kompensacji zapewnia luz montażowy w połączeniu rura – kształtka rurowa. Rynny powinny być montowane w taki sposób, aby nie były narażone na uderzenie zsuwającego się z dachu śniegu. Zalecane usytuowanie rynny względem nachylenia połaci dachowej oraz położenia krawędzi dachu przedstawia rysunek obok.

1. Na desce czołowej zaznaczyć położenie leja spustowego. Po obu stronach leja w odległości 15 cm od krawędzi leja zamontować uchwyty rynnowe.
2. Zamontować uchwyty rynnowe znajdujące się w położeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3% (3 cm na 10 m).
3a. Zamontować na desce czołowej pośrednie uchwyty rynnowe. Odległość między uchwytami nie może przekraczać 60 cm. Dla rynny 75 i 100 mm zalecany rozstaw 50 cm.
3b. Istnieje możliwość wykonania mocowań bezpośrednio do krokwi lub do deski okapowej. W tym celu uchwyt rynnowy należy przykręcić do listwy stalowej odpowiednio wygiętej do spadku dachu. Odległość między listwami nie może przekraczać 60 cm. Spadek rynny 0,3%.
4a. Rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników. Potrzebną długość rynny odciąć za pomocą piłki do metalu uwzględniając z obu stron rynny niezbędny zakład rynny w kształtce.
5a. Zamontować rynny w uchwytach. W czołowe wywinięcie rynny wetknąć przedni nosek uchwytu i obrócić rynnę do tyłu, aż do zatrzaśnięcia jej na tylnym występie uchwytu.
6a. Uszczelki w kształtkach rynnowych pokryć cienką warstwą środka poślizgowego – Silpasta R – dostępna w ofercie (nie należy stosować jej przy montażu denek).
7a. Założyć lej spustowy. Tylną krawędź leja założyć na tylne wywinięcie rynny. Obrócić lej do przodu aż do zatrzaśnięcia przedniego wywinięcia leja na czołowym wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny w leju wykonać zgodnie z oznakowaniem na kształtce.
8a. Połączyć odcinki rynien za pomocą złączek. Długość zakładu rynny w złączce wykonać zgodnie z oznakowaniem. Odległość uchwytu do krawędzi złączki nie powinna przekraczać 15 cm.
9a. Zamontować narożniki na rynnie. Włożyć tylne wygięcie rynny w tylne wywinięcie kształtki i zatrzasnąć jej przednie wywinięcie w czołowym wywinięciu kształtki. Odległość uchwytów od krawędzi narożników nie powinna przekraczać 15 cm.
10a. Zamontować denka prawe i lewe. Denko zmontować przez wsunięcie przedniego wywinięcia denka w przednie wywinięcie rynny, a następnie obrócenie denka do góry aż do zatrzaśnięcia na tylnym wywinięciu rynny. Denka najlepiej montować na rynnie przed założeniem jej na uchwyty.
10b. Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewego zakończenia rynny. Przednie wywinięcie denka wsunąć w przednie wywinięcie rynny i obrócić denko w głąb rynny aż do zatrzaśnięcia na tylnym wywinięciu rynny.
11. Zamontować rurę spustową łącząc ją z lejem spustowym za pomocą złączki rurowej. Obejmy rur mocować na przewężeniu mufy w złączce i mocować do ścian za pomocą haków z wkrętem. Rozstaw mocowań rury do ścian budynku co 2 m.
12. Odcinki rur łączyć za pomocą złączek rurowych. Obejmy mocować na przewężeniu mufy w złączce. Zostawić ok. 6 mm luzu w połączeniu rura spustowa – złączka rurowa.
13. Jeżeli zachodzi konieczność zamontowania obejmy rury spustowej bezpośrednio na rurze spustowej, należy zamontować ją w ten sposób, aby rura mogła przesuwać się w obejmie.
14. Przy wystającym okapie, połączenie leja z rurą spustową wykonać przy pomocy dwóch kolan i odcinka rury. Można stosować kolana dwukielichowe (montować je strzałką skierowaną w dół).
15. Montując trójnik lub rewizję, należy mocować ją do ścian budynku przy pomocy obejmy z hakiem. Obejmę zamontować na kształtce. Zapewnić ok. 6 mm luzu w połączeniu.
16. Zamontować kolanko jako wylot rury spustowej. Obejmę zamontować na kształtce pod mufą.
17. Listwy okapowe przybić do deski okapowej. Gwoździe wbijać w otwory perforacji w listwie. Pomiędzy główką gwoździa, a listwą zachować luz ok. 1 mm. Listwy łączyć na zakład szer. 8 cm.


Wydajność systemów rynnowych Gamrat z PVC i Gamrat Magnat

Wybierając system rynnowy, należy upewnić się, czy rynny i rury spustowe odbiorą wodę z powierzchni dachowej naszego budynku. W tym celu należy obliczyć tzw. efektywną powierzchnię dachu, którą system powinien odwodnić.

Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachowej należy posłużyć się wzorem:

S = (B + 0,5 C) x L
 

Kolory systemów rynnowych Gamrat Magnat


Maksymalne powierzchnie odwadniane przez systemy rynnowe Gamrat w m2 efektywnej powierzchni dachu (na jedną rurę spustową):
 

 

System rynnowy

 

Ustawienie rury spustowej

System 75 mm System 100 mm System 125 mm System 150 mm
Rynna 75 mm, rura spustowa 63 mm Rynna 100 mm, rura spustowa 90 mm Rynna 125 mm, rura spustowa 110 mm Rynna 125 mm, rura spustowa 90 mm Rynna 125 mm, rura spustowa 63 mm Rynna 150 mm, rura spustowa 110 mm
 Ustawienie rury spustowej  98  148 240   205 165   370
 Ustawienie rury spustowej  45 74 120  100  82 180 
 Ustawienie rury spustowej  42 50 95  80 65  145
Opracowanie: Redakcja
Źródło: GAMRAT SA


Zobacz także
Prawidłowe projektowanie i montaż systemów rynnowych i podsufitek Gamrat

Prawidłowe projektowanie i montaż systemów rynnowych i podsufitek Gamrat

Pełne wykorzystanie zalet wynikających z zamontowania systemów rynnowych z... ¬ więcej...

 
System rynnowy - kryteria doboru

System rynnowy - kryteria doboru

Prawidłowy dobór orynnowania pomoże uniknąć zalania elewacji wodą deszczową,... ¬ więcej...

 
Jakie rynny wybrać? Rynny PVC kontra STAL

Jakie rynny wybrać? Rynny PVC kontra STAL

Jaki system rynnowy wybrać? To pytanie, na które odpowiedzi w pewnym momencie... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2020 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet