Uniwersal - urządzenia wentylacyjne


Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT

aktualizacja: 16-11-2015, 10:07 – artykuł promocyjny


Energooszczędność central jest złożonym zagadnieniem, na które składa się wiele czynników, a przede wszystkim: użycie oszczędnych wentylatorów EC, odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji centrali oraz zoptymalizowana kontrola pracy układu wentylacyjnego.

 

logo PRO-VENT

 

Chcąc sprostać temu wyzwaniu, firma PRO-VENT poświęciła sporo czasu i uwagi, by przekazać klientowi produkt o rozbudowanych możliwościach sterowania i kontroli.
Zastosowanie w centralach MISTRAL specjalnie dedykowanych układów automatyki projektowanych w firmie PRO-VENT pozwala optymalnie dostosować ich funkcjonalność do celów wentylacji oraz aktualnych potrzeb rynku.
Produkcja i programowanie układów na miejscu, w siedzibie PRO-VENT zapewnia również najszybszy możliwy serwis oraz gwarancję fachowej pomocy technicznej dla instalatora oraz użytkownika.
Ciągłe udoskonalanie produktów, stosowanie najnowszych energooszczędnych konstrukcji wentylatorów w połączeniu z rozwijaniem dostępnych opcji sterowania, gwarantuje najwyższą energooszczędność systemów wentylacji opartych na urządzeniach PRO-VENT.

Opcje układów sterowania umożliwiające dodatkowe oszczędności w pracy systemu wentylacji to między innymi:

 • automatyczna zmiana parametrów pracy centrali zgodnie z programem czasowym,
 • sterowanie pracą przepustnic strefowych,
 • współpraca z centralą alarmową,
 • płynna, niezależna regulacja wydajności obu wentylatorów EC,
 • podwójna tablica wydajności wentylatorów EC
 • możliwość wyłączenia jednego wentylatora z poziomu sterownika,
 • informacja o konieczność wymiany filtrów centrali.

Rekuperator MISTRAL PRO 600 EC Pro-Vent

 

 

Automatyczna zmiana parametrów pracy centrali zgodnie z programem czasowym

 

Poza wbudowanymi programami fabrycznymi sterowniki central Mistral umożliwiają utworzenie i zapisanie tygodniowych (od 1 do 4) programów użytkownika. Możliwe jest więc dostosowanie pracy centrali zgodnie z preferencjami i stylem życia. Kiedy np. domowników nie ma w domu stale w określonych godzinach, wtedy można zmniejszyć wydajność wentylacji do minimum, można ustawić sobie także mniejszą wydajność w porze nocnej. Regulowana wydajność centrali zgodnie z rytmem życia domowników znacząco redukuje zużycie energii przez centralę, po prostu pracuje ona wydajnie tylko wtedy, kiedy jest nam to potrzebne.
Użytkownik ustawia więc tylko odpowiedni program i nie musi na co dzień zajmować się wentylacją i pamiętać o zmianie nastaw. Automatyka centrali samoczynnie zapewni odpowiednią ilość i rozdział powietrza do poszczególnych stref.
Czasami zachodzi potrzeba chwilowej zmiany zasad wentylacji, np. spotkanie rodzinne. W przypadku takiej konieczności możliwa jest ręczna zmiana parametrów wentylacji. Możemy w dowolnym momencie ustawić inną wymaganą tymczasowo wydajność wentylatorów czy stan przepustnic. Program będzie utrzymywał ustawiony ręcznie stan do czasu zmiany w programie automatycznym, następnie wróci do realizacji programu tygodniowego. Możemy również wyłączyć tryb automatyczny na stałe i ustawić parametry pracy centrali ręcznie. Następnie, kiedy zechcemy możemy szybko, jednym przyciskiem powrócić do pracy w trybie automatycznym.

 

Rekuperator MISTRAL Mini Pro-Vent

 

 

Strefy

 

Podział systemu wentylacji na strefy umożliwia bardziej optymalne dostosowanie pracy centrali do aktualnych wymagań obiektu.
Możemy tak zaprogramować sterownik centrali Mistral, żeby wentylowane były tylko aktualnie użytkowane pomieszczenia (strefy), minimalizując jednocześnie do niezbędnego minimum ilość powietrza dostarczanego po pozostałych stref. Wiąże się to oczywiście z redukcją wydajności wentylatorów, co wpływa zarówno na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, jak również wydłuża żywotność wentylatorów, zapewniając dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, a także mniejszy stopień zabrudzenia filtrów.

Szczególnie zauważalne jest to w przypadku wentylatorów EC, które umożliwiają płynną regulację wydajności, po drugie zachowują maksymalną sprawność przy pracy z niewielką wydajnością. Właściwe zaprogramowanie sterownika może zapewnić w tym przypadku pobór energii przez centralę wentylacyjną na poziomie zaledwie kilkudziesięciu wat przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilości świeżego powietrza.
Dla przykładu centrala MISTRAL PRO 600EC przy pracy z wydajnością ok. 220m3/h pobiera zaledwie 30W. Jest to całkowity pobór mocy pracującej centrali, co plasuje urządzenia PRO-VENT jako jedne z najbardziej ekonomicznych central dostępnych na rynku !!!
Uwzględniając, to że w centrali PRO 600EC pracującej ze znamionową wydajnością 600m3/h wentylatory zużywają ponad 97% energii pobieranej przez centralę oraz to, że zgodnie z wykresem pobór mocy centrali wynosić może od 30W do ponad 200W widać jak ważne i korzystne ekonomicznie jest dostosowanie wydajności do potrzeb.

W przypadku zaawansowanych sterowników S1 i S3 dostępnych w ofercie PRO-VENT istnieje możliwość sterowania pracą aż 8 przepustnic strefowych. Wszystkie przepustnice mogą być sterowanie zarówno ręcznie przez użytkownika jak również automatycznie na podstawie programu tygodniowego. Odpowiednie zapisy w programie tygodniowym umożliwiają automatyczne otwieranie i zamykanie kolejnych stref, gwarantując przy tym odpowiednią ilość powietrza (do poszczególnych stref) z zachowaniem minimalnej wymaganej wydajności wentylatorów.

 

 

Współpraca z centralą alarmową

 

W sterownikach procesorowych PRO-VENT istnieje możliwość wymuszenia samoczynnego przełączenia centrali w tryb ekonomiczny w trakcie nieobecności domowników. Przełączenie to dodatkowo umożliwia powiązanie z systemem alarmowym w domu.
W tym przypadku uruchomienie trybu ekonomicznego nastąpi automatycznie w chwili, kiedy wychodząc z domu załączamy system alarmowy. W trybie ekonomicznym centrala pracuje z ograniczoną wydajnością oraz temperaturą zapewniając minimalną wymianę powietrza w obiekcie.

W przypadku sterownika S4 realizowane jest to cyklicznym wyłączaniem centrali. 1 godzinę centrala pracuje na biegu niskim (L), 2 godzinę wentylatory są zatrzymane. Nagrzewnicą wtórna w tym trybie zostaje wyłączona.
W przypadku zaawansowanych sterowników S1 i S3 w trybie ekonomicznym centrala przełączana jest do pracy zgodnie z programem użytkownika - U4. Ponieważ program użytkownika U4 możemy samodzielnie zdefiniować z poziomu manipulatora, jest to sposób na wymuszenie określonego zachowania centrali tj. wydajności, temperatury nawiewu, stanu przepustnic itd. według naszych potrzeb i upodobań.

 

 

Płynna i niezależna regulacja wydajności wentylatorów EC

 

W przypadku zastosowania w centrali wentylatorów EC istnieje możliwość płynnego (procentowego) sterowania wydajnością wentylatorów. Realizowane jest to poprzez ustawienie procentowe wydajności - niezależnie - wentylatora nawiewu i wywiewu dla każdego z 7 biegów (stopni wydajności) centrali.
Regulację wydajności wentylatorów przeprowadzić powinien instalator programując wydajności wentylatorów dla kolejnych biegów przy zbilansowanych przepływach z uwzględnieniem oporów instalacji.
W trakcie codziennej eksploatacji użytkownik powinien korzystać wyłącznie z ustawionych biegów nie doprowadzając do rozbilansowania przepływów poprzez samodzielną zmianę wydajności tylko jednego wentylatora.

 

 

Podwójna tablica wydajności

 

Ustawienie wydajności zgodnie z powyższym opisem zapewnia prawidłową pracę centrali (zbilansowanie przepływów) przy stałych oporach instalacji. Problem pojawia się w przypadku, kiedy opory instalacji ulegają zmianie. Może mieć to miejsce np. w przypadku przełączania przepustnicy poboru powietrza poprzez wymiennik gruntowy GWC lub czerpnię ścienną. Zwiększone opory GWC spowodują spadek wydajności wentylatora nawiewu, co z kolei rozbilansuje przepływy powietrza nawiewanego i usuwanego. Podobna sytuacja może mieć również miejsce w przypadku stosowania w instalacji bypassu chłodnic lub nagrzewnic kanałowych, podziału obiektu na strefy itp.
Zastosowanie w sterowniku podwójnej tablicy wydajności umożliwia instalatorowi ustawienie różnych wydajności wentylatorów na kolejnych biegach centrali w dwóch różnych konfiguracjach (dla każdej tablicy inna). Przykładowo w drugiej tablicy ustawić można większe wysterowanie wentylatora nawiewu w celu pokonania dodatkowych oporów wymiennika. Rozwiązanie to zagwarantuje zachowanie stałych przepływów strumieni powietrza nawet przy przełączaniu GWC i zmianie oporów instalacji nawiewu. Przełączenie do pracy według 1 lub 2 tablicy wydajności realizowane jest przez sterownik samoczynnie, na podstawie wejścia binarnego sterownika. Można więc skonfigurować sterownik w taki sposób aby automatycznie zmieniał tablicę, czyli wydajność wentylatorów w zależności np. od stanu GWC.

Rozwiązanie to zapewnia oszczędności wynikające z:

 • mniejszego zużycia energii elektrycznej przez wentylator,
 • mniejszego zużycia łożysk wentylatora nawiewu,
 • mniejszego, wolniejszego zabrudzenia filtra powietrza.


Uwzględniając dodatkowo, że ograniczenie wydajności zapewni cichszą pracę urządzenia oraz dłuższy bezawaryjny okres eksploatacji wentylatorów widać jak ważne jest prawidłowe użytkowanie centrali i jakie korzyści przyniesie ono użytkownikowi w dłuższym okresie eksploatacji.

 

 

Możliwość wyłączenia jednego wentylatora

 

W zależności od warunków pracy systemu wentylacji zaistnieć może potrzeba wyłączenia jednego z wentylatorów centrali. Przydatne jest to zwłaszcza w okresie letnim kiedy chcemy zapewnić dostęp świeżego powietrza otwierając okna.
Wiadomo, prawidłowa praca wentylacji mechanicznej możliwa jest wyłącznie przy zbilansowaniu ilości powietrza nawiewnego i usuwanego z pomieszczeń. To z kolei wymaga zachowania pewnej szczelności budynku poprzez uszczelnienie okien oraz wszelkich otworów i kominów wentylacji grawitacyjnej. Co jednak w przypadku kiedy zachęceni ładną pogodą chcemy otworzyć okna i wpuścić więcej świeżego powietrza? Pozostawienie wentylacji wyciągowej jest jak najbardziej konieczne gwarantuje bowiem prawidłowe usuwanie zużytego powietrza z pomieszczeń tzw. „brudnych”, jednak co z wentylatorem nawiewnym?
Jego praca z tym okresie jest zbędna generując tylko niepotrzebne koszty:

 • dodatkowe zużycie energii elektrycznej,
 • zużycie łożysk wentylatora nawiewu,
 • zabrudzenie filtra nawiewu.


W przypadku automatyki PRO-VENT istnieje możliwość wyłączenia jednego z wentylatorów centrali zapewniając prawidłową prace wentylacji wyciągowej. Wyłączenie wentylatora możliwe jest z poziomu manipulatora, który powinien być dostępny w miejscu dogodnym dla użytkownika. Tak więc sterowanie pracą wentylatora nie wymaga od użytkownika większego wysiłku.

Oczywiście potrzeba wyłączenia 1 wentylatora centrali przydatna może być również w innych przypadkach jak np. obsługa kominka w domu. W tym przypadku z kolei przydatna może być opcja okresowego wyłączenia wentylatora wywiewu. Wprawdzie praca wyłącznie wentylatora nawiewnego nie zapewnia odzysku ciepła i przy dłuższej pracy temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń ulegnie obniżeniu do temperatury zbliżonej do zewnętrznej. Jednak w krótkim okresie czasu i przy obniżonej wydajności wentylatorów nie powinno to stanowić problemu, a zagwarantuje nadciśnienie przydatne w trakcie otwierania i obsługi kominka.
W przypadku zaawansowanych sterowników S1 i S3 z poziomu manipulatora istnieje możliwość wyłączenia zarówno wentylatora nawiewu jak i wywiewu. Włączenie, wyłączenie jednego wentylatora nie wpływa w żaden sposób na wydajność drugiego ani na ustawiony bieg (wydajność centrali).
W przypadku uproszczonego sterownika S4 umożliwia on wyłączenie jedynie wentylatora nawiewu. Wentylator wywiewny pracuje w sposób ciągły i w tym sterowniku nie ma możliwości jego wyłączenia.

 

 

Informacja o konieczności wymiany filtrów

 

Manipulator centrali w przypadku zabrudzonych filtrów wyświetla informację o konieczności ich wymiany. Jest to istotna informacja, gdyż brudne filtry powodują duże opory pracy wentylatorów, przez co rośnie zużycie prądu. Natomiast jeśli jesteśmy informowani o konieczności ich wymiany, i dbamy o to - zapewniamy bardziej oszczędną, dłuższą i ekonomiczną pracę centrali.
Kontrola stanu filtrów realizowana może być poprzez zastosowanie wewnątrz centrali układu presostatów, które wykrywają zwiększone opory spowodowane zabrudzeniem filtrów. W takim przypadku automatyka centrali reaguje na fizyczne (rzeczywiste) zabrudzenie filtrów.
W przypadku braku presostatów stan filtrów określany jest na postawie licznika czasu pracy centrali. W tym przypadku automatyka nie określa rzeczywistego stanu filtrów, a komunikat jest określany na podstawie czasu pracy centrali. Domyślny okres wymiany filtrów to 92 dni.
Dodatkowo takie przypomnienie jest istotne dla użytkownika ze względów zdrowotnych. Brudne filtry to zagrożenie dla naszego zdrowia, więc dbając o ich wymianę dbamy tez o własne zdrowie.


 

Kontakt w sprawie produktów:

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
tel. (77) 44 044 98; kom. 666 610 405
www: www.pro-vent.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Rekuperatory TOP VENT - postaw na świeże powietrze dla Twojej rodziny!

Rekuperatory TOP VENT - postaw na świeże powietrze dla Twojej rodziny!

Jednym z systemów, który znacznie obniża zużycie energii i jednocześnie... ¬ więcej...

 
Styczniowa PREMIERA Lindab

Styczniowa PREMIERA Lindab

Firma Lindab, w ramach cyklicznego projektu o nazwie „Premiery Lindab 2021”,... ¬ więcej...

 
Rekuperacja - konieczna zmiana w Twoim domu

Rekuperacja - konieczna zmiana w Twoim domu

Od stycznia 2021 r. budynki mieszkalne i zamieszkania zbiorowego czeka kolejna zmiana... ¬ więcej...

 
Partnerzy
logo Venture Industries Sp. z o.o.   logo ebm Papst Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji       Uniwersal     Metalplast    Wienkra GlenDimplex    Ventec      Lindab Rosenberg Klima     Schiedel logo ProventGlobal-Tech  Iglotech  Iglotech Neovent Klimor   Klima-Therm      Kaisai   Test-Therm Sp. z o.o.      logo Wigmors Armacell   Daikin
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet