D+H patron


Ochrona przeciwpożarowa

artykuł promocyjny


Ochrona przeciwpożarowa obejmuje wszelkie czynności z zakresu zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru (klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia), zapewnienia sił i środków do zwalczania pożaru (klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia) oraz prowadzenia działań ratowniczych. Realizacja powyższych przedsięwzięć ma na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem.

6000/MCP D+H6000PLUS/OP/S D+H

fot.: D+H - system sygnalizacji pożaru

 

Ustawa o ochronie pożarowej

 

Działania związane z zagrożeniem pożarowym oraz wymagania co do zabezpieczeń przeciwogniowych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).


Zgodnie z tekstem ustawy należy:

 • z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacyjne, które umożliwią szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożenia lub objętej pożarem
 • budynek powinien być wyposażony w przeciwożarową instalację wodociągową zgodną z Polskimi Normami
 • utrzymać urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice i drogi pożarowe w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej
 • w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy usunąć zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania
 • w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich musi być stworzona instrukcja bezpieczeństwa przecipożarowego.

   

ZODIC-M - mechaniczny systemy oddymiania klatek schodowych

fot.: Smay - ZODIC-M - mechaniczny systemy oddymiania klatek schodowych

 

ZOBACZ TAKŻE >> Jak dobrać i kiedy stosować klapy dymowe?

 

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 

Instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego zapewniają i wdrażają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów określonych w ustawie. Wśród treści koniecznych znajdują się określenie dotyczące:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym
 • sposobu postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
 • sposobu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane
 • warunków i organizacji ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania
 • sposobu zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi
 • zadań i obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych oraz podlegać aktualizacji (co najmniej raz na dwa lata). Wymóg posiadania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z wielkości budynku, którą określa się na 1000 m3 kubatury (ok. 300 m2 powierzchni wewnętrznej). Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z części opisowej i graficznej (plany ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz plan sytuacyjny terenu). W instrukcji powinne być wskazane osoby lub podmioty odpowiedzialne za jej opracowanie.

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

 

System sygnalizacji pożarowej


Obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane we wszelkich budynkach użyteczności publicznej o charakterze handlowo- usługowym, wystawowym oraz zamieszkania zbiorowego.

 centrala sygnalizacji pożarowej Protec 6400

fot. D+H - centrala sygnalizacji pożarowej
Protec 6400

fot.: W2 - sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2


Sprzęt przeciwpożarowy


Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów w pierwszej fazie jego powstania. Środki i sprzęt gaśniczy mają mały ciężar oraz są łatwe w użyciu. W kategorii tej znajdują się hydronetki, gaśnice, koce gaśnicze, małe agregaty gaśnicze, sita kominowe, hydranty wewnętrzne, kule gaśnicze, wąż pożarniczy.

Nibco - ochrona przeciwpożarowaNibco - tryskacz BlazeMaster

fot.: Nibco - system tryskaczowy suchy odpowiedzialny za wykrywanie pożaru i jego gaszenie
oraz system tryskaczowy BlazeMaster

 

REDAKCJA POLECA: Klasyfikacja reakcji na ogień rur i kształtek PVC oraz CPVC NIBCOZabezpieczenia ogniochronne


Kompleksowa koncepcji ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego to również zabezpieczenia ogniochronne. W skład biernej ochrony przed pożarem wchodzą zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budynku, uszczelnienia ogniochronne przejść instalacyjnych, systemy oddymiające, obudowa kanałów wentylacyjnych i kablowych itp.

        fot.: Lindab - klapy ppoż odcinające

klapa odcinająca RK 150 Frapolklapa oddymiająca VD370 Frapol

fot.: klapa odcinająca RK 150 Frapol      fot.: klapa oddymiająca VD370 Frapol

System oddymiania 230 V firmy D+HCentrala oddymiania RZN 4503-T

fot.: D+H - System oddymiania 230 V oraz centrala oddymiania RZN 4503-T

fot.: Klimawent -  Wentylator oddymiający dachowy INTENSIVE

Opracowanie: Redakcja
Źródło: Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719
Zdjęcia: Klimawent, D+H, Nibco, W2, Smay, Lindab, Frapol


Zobacz także
 Nowa seria sygnalizatorów pożarowych - P8

Nowa seria sygnalizatorów pożarowych - P8

W ofercie firmy pojawiły się trzy nowe sygnalizatory pożarowe, które zastępują... ¬ więcej...
 
Maksymalna ochrona przeciwpożarowa Nipro

Maksymalna ochrona przeciwpożarowa Nipro

Początki historii bezpieczeństwa pożarowego sięgają 64r. n.e.  Świadomość... ¬ więcej...
 
Jak zabezpieczyć centrum baz danych przed pożarem

Jak zabezpieczyć centrum baz danych przed pożarem

Pożar centrum baz danych to poważne zagrożenie dla firmy, które może narazić... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
Facebook