fenix do strony

Jak wykonać drenaż opaskowy budynku

artykuł promocyjny


Wysoki poziom wody gruntowej oraz woda zaskórna pochodząca z opadów atmosferycznych przesączających się przez grunt i zatrzymywana na warstwie gruntów o słabej przepuszczalności stanowi zagrożenie dla podziemnych części budynku. W niniejszym artykule zostaną przybliżone Państwu zasady prawidłowego wykonania odwodnienia budynku. Przy zagrożeniu podtapianiem części podziemnych budynku wodą zaskórną lub gruntową, drenaż wykonany wzdłuż obrysu budynku zapewni skuteczne zabezpieczenie.

 

Pipelife - odwodnienie budynku

 

W zależności od uziarnienia i przepuszczalności gruntu podłoża drenaż budynku może być wykonany w formie:
 

  • rurociągu drenażowego pierścieniowego z jedną warstwą filtra - w gruntach dobrze przepuszczalnych piaszczystych,
  • rurociągu drenażowego, połączonego z drenażem warstwowym wykonanym z 2 warstw filtru w gruntach średnio i słabo przepuszczalnych, drobnoziarnistych.

 

 

Instalacja drenażu pierścieniowego

 

Pipelife - odwodnienie budynkuRurociągi wykonuje się z rur perforowanych PVC-U, PP-B o średnicy min. DN 100 mm i układa ze spadkiem min. 0,4 - 0,5 %. Drenaż pierścieniowy może być wykonany przed wznoszeniem obiektu, co zapewnia odwodnienie wykopu fundamentowego.

Woda odprowadzana jest grawitacyjnie z studzienki osadnikowej o pojemności min. 35 dm3 do odbiornika np. kanalizacji deszczowej, rowu. Dostęp do rur drenarskich następuje  poprzez studzienki inspekcyjne. Gdy wody z drenażu nie można odprowadzić grawitacyjnie, konieczne jest zastosowanie przepompowni.

Trasy drenaży pierścieniowych uzależnione są od obrysu zewnętrznego odwadnianych obiektów. Należy dążyć do tego, aby trasy rurociągów były możliwie proste i krótkie.

Zaleca się stosowanie rur drenażowych z filtrem mineralnym z włókien polipropylenowych (PP). Rury z filtrem PP nadają się do każdego rodzaju podłoża i mogą z powodzeniem być stosowane do odwodnień podziemnych części budynków i fundamentów. Filtr PP jest materiałem syntetycznym odpornym na proces biodegradacji.

W gruntach o pH kwaśnym, zażelazionych, drenażach drogowych nie zaleca się stosowania filtrów z włókien kokosowych, podatnych na przyspieszony proces biodegradacji i obniżenie trwałości.

 

 

Instalacja w gruntach słabo przepuszczalnych

 

Przedstawiony na rysunku przekrój drenażu warstwowego dotyczy zabezpieczenia budynku posadowionego w warstwie wodonośnej w gruntach drobnoziarnistych pylastych, gliniastych, w których drenaż pierścieniowy może nie być dostatecznie skuteczny (lub musi być zakładany bardzo głęboko), ze względu na dużą wysokość wzniosu kapilarnego.

 

Pipelife - odwodnienie budynku - drenaż warstwowy

 

Drenaż warstwowy tworzy ciągła warstwa materiału filtracyjnego (żwiru, piasku grubego, geowłókniny) oraz rurociągi drenażu pierścieniowego ułożone na spodzie tej warstwy. Drenaż warstwy wykonuje się jednocześnie z budową odwadnianego obiektu, dzięki czemu stanowić on może odwodnienie wykopu fundamentowego.
W tym rozwiązaniu drenaż warstwowy wykonany jest z warstwy żwiru (o uziarnieniu 8 -16 mm) i geowłókniny.

 

 

Odległość od budynku

 

Ze względu na skuteczność drenażu oraz bezpieczeństwo chronionej budowli, konieczne jest układanie drenów w odpowiedniej odległości od fundamentu. Odległość ta zależy od wielu czynników, z których jednym z najważniejszych jest położenie stropu warstwy słabo przepuszczalnej w stosunku do poziomu posadowienia obiektu. Jeżeli poziom posadowienia jest na stropie warstwy nieprzepuszczalnej lub poniżej drenaż układa się blisko fundamentu (w odległości 0,4 - 0,5 m na stropie tej warstwy - drenaż zupełny).

Jeżeli fundament obiektu i rurociągi drenażowe znajdują się w warstwie wodonośnej (drenaż niezupełny),
drenaż układany jest poniżej poziomu posadowienia, a minimalną odległość osi rurociągu od ściany budynku oblicza się ze wzoru:

 

Pipelife

Pipelife

gdzie:

 - kąt tarcia wewnętrznego gruntu,

- pozostałe oznaczenia według schematu odległości drenu od budynku


Należy pamiętać, żeby przewód drenarski nie był ułożony poniżej fundamentu w strefie wyznaczonym przez kąt 45°.  Wynika to zapewnienia stabilności konstrukcji budynku.


 

 

 

Głębokość ułożenia przewodów drenażu

 

O głębokości założenia rurociągów drenażu decyduje głównie wymagane obniżenie poziomu wody gruntowej, którą ustala się tak, aby poziom wzniosu kapilarnego był poniżej posadzek.

W praktyce przyjmuje się, że zwierciadło wody gruntowej powinno układać się poniżej posadzek części podziemnych budowli na głębokości 0,3 do 1,0 m (średnio 0,5 m) w gruntach piaszczystych oraz 0,6 do 2,0 m (średnio 1,0 m) w gruntach pylastych i gliniastych.

Drenaże zakłada się na głębokości większej niż głębokość przemarzania gruntu, aby woda płynąca w przewodach nie zamarzła.

 

 

Wykonanie warstwy filtracyjnej

 

W drenażach budowlanych stosuje się przede wszystkim filtry z materiałów mineralnych takich jak: piaski i żwiry.
Obsypki filtracyjne wykonuje się na całym obwodzie rury drenarskiej.

Kształt przekroju obsypki powinien być możliwie najprostszy. Minimalne grubości obsypki powinny wynosić:
 

  • w gruntach piaszczystych (dobrze przepuszczalnych) - 15 cm,
  • w gruntach piaszczysto - gliniastych (średnio - przepuszczalnych) - 15 - 20 cm,
  • w gruntach gliniastych i ilastych - powyżej 20 cm.


W gruntach piaszczystych stosuje się zazwyczaj obsypki jednowarstwowe, a w gruntach pylastych i glinianych obsypki dwuwarstwowe, o grubości warstw 10 -15 cm.

Geowłókniny stosowane są najczęściej w rozwiązaniach drenaży, gdzie wymagane są dwie lub więcej warstw filtru. Geowłóknina w tych konstrukcjach stanowi (lub zastępuje) warstwę filtru stykającą się bezpośrednio z gruntem odwadnianym.

 

 

Dobór materiałów filtracyjnych

 

Woda przepływająca w kierunku drenów, w wyniku działania ciśnienia spływowego przemieszcza drobne cząstki gruntu. Ich transport odbywa się poprzez pory gruntu i otwory perforacji do wnętrza rurociągów. Wymywanie cząstek przepływającą wodą (sufozja) może prowadzić do powstawania kawern i nadmiernego osiadania gruntu podłoża oraz zamulania rurociągów.

W drenażach obiektów budownictwa ogólnego stosowane są materiały ziarniste pochodzenia mineralnego:
piasek, żwir i pospółka (po odsianiu drobnych frakcji) oraz warstwy filtracyjne z geowłókniny.

Oprócz funkcji filtracyjnej obsypki drenażu spełniają jeszcze inne funkcje. Powodują zmniejszenie oporów przepływu wody w strefie rurociągu i zwiększają skuteczność działania drenażu, zwłaszcza w gruntach średnio i słabo przepuszczalnych. Obsypka filtracyjna zapewnia również odpowiednie posadowienie rurociągu w celu uniknięcia deformacji przewodu pod wpływem obciążeń naziomem. Należy podkreślić, że właśnie z tego względu elastyczne rurociągi z tworzyw sztucznych układane są w warstwie obsypki piaszczysto - żwirowej. Dlatego też obsypka filtracyjna poniżej i wokół rurociągu drenarskiego musi być dobrze zagęszczona.


Stosowane w drenażach materiały filtracyjne powinny spełniać szereg podstawowych wymagań:

 

  • przepuszczalność materiału obsypki powinna być większa min. 10 - krotnie niż przepuszczalność odwadnianego gruntu, > 10 m/d,
  • nie powinien zawierać cząstek mniejszych od 0,05 mm, a cząstek < 0,1 mm nie więcej niż 3 – 5 % wagowo,
  • wykazywać możliwość przenikania przez filtr drobnych cząstek podłoża, które mogą być niesione przez wodę, bez obawy osadzania się ich wewnątrz rurociągów (a gromadzące się w filtrze mogą powodować jego kolmatację),
  • posiadać odpowiednią wytrzymałość uniemożliwiającą odkształcenia przy nacisku gruntem i pod wpływem obciążeń zewnętrznych.


Podczas wykonania drenażu opaskowego budynku należy szczególnie zwrócić uwagę na ułożenie rur drenarskich, ochronę rur przed zanieczyszczeniem, wyeliminowanie przypadkowego podłączenia rur spustowych rynien, wpustów deszczowych oraz zarastanie korzeniami drzew, krzewów.  

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany drenaż uwzględniający przepuszczalność gruntów, ukształtowanie terenu, warunki spływu wód powierzchniowych, rodzaj odbiornika, obecność zbiorników wodnych oraz występowanie i wahania wód gruntowych, pozwoli na długotrwałą pracę.


 

Opracowanie: Redakcja
Autor: Karol Marzejon
Kontakt w sprawie produktów:

Pipelife Polska
tel. (58) 774 88 88
www: www.pipelife.com/pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Pipelife SMART. Rozwiązania dla infrastruktury

Pipelife SMART. Rozwiązania dla infrastruktury

Inteligentne oprogramowanie, zdalne sterowanie danymi, przyjazny interfejs - to pakiet... ¬ więcej...
 
Nowa oferta przyłączy odpływowych do kanalizacji marki KELLER

Nowa oferta przyłączy odpływowych do kanalizacji marki KELLER

Marka Keller prezentuje nową ofertę przyłaczy odpływowych do kanalizacji. Znaleźć... ¬ więcej...
 
Sanifos 110 - nowa wysokowydajna przepompownia do ścieków szarych i czarnych

Sanifos 110 - nowa wysokowydajna przepompownia do ścieków szarych i czarnych

W ofercie SFA pojawiła się nowa przepompownia o wysokiej wydajności do odprowadzania... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet


Facebook