gorące tematy
tagi
partnerzy w dziale

Karlik   Legrand

Hager     Ospel   

GDE Apator

 nVent Werit


Dahua   Solsum

W2  FENIX

Intersoft

FibaroNoark

 Elektra   Pawbol

znajdź fachowca

Uprawnienia osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych

aktualizacja: 20-03-2017, 10:04 – artykuł promocyjny


Osoby, które zajmują się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych mają obowiązek posiadania odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych, które są wydawane przez komisje kwalifikacyjne. Obowiązek ten został nałożony przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 (tekst jednolity)).
 

Zobacz także:

Instalacja elektryczna w domu

 

EnergetycyRozporządznie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.) zawiera dokładne sprecyzowanie rodzajów prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy eksploatacji których wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Ponadto Rozporządzenie to określa:

 • zakres wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji
 • tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
 • jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne
 • tryb powoływania komisji kwalifikacyjnych
 • wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji
 • wzór świadectwa kwalifikacyjnego.


Oprócz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zastosowanie w tej dziedzinie ma także rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912).


słupy energetyczneNa podstawie powyższych aktów prawnych osoby obsługujące urządzenia elektryczne na napięcie powyżej 1000 V oraz urządzenia ciepłownicze o mocy ponad 50 kW muszą uzyskać przedtem świadectwa kwalifikacyjne. Świadectwa te są dokumentem potwierdzającym posiadanie przez określoną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania danego rodzaju pracy na danym stanowisku. Rodzaje stanowisk pracy, na które potrzebne są świadectwa kwalifikacyjne wymienia Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Do stanowisk tych zaliczamy nastepujące rodzaje stanowisk pracy:
1) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
2) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy eksploatacji których należy posiadać świadectwa kwalifikacyjne , dzielą sie na trzy grupy:

 • Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 • Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 • Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe


Osoby, które chcą uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń energetycznych musi zgłosić się do najbliższego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Energetyków, gdzie uzyskają pełną informację w powyższym zakresie. Ponadto w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego niezbędne jest pozytywne złożenie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Komisje kwalifikacyjne są powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Stowarzyszenie Polskich Energetyków posiada przy wszystkich oddziałach komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa URE z pełnym zakresem uprawnień do egzaminowania w Grupie 1, Grupie 2 i Grupie 3 . Ponadto komisje kwalifikacyjne powoływane są:

 • u przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 100 osób na stanowiskach objętych wykazem
 • przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci osoby składające wniosek o przeprowadzenie egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji muszą uiścić opłatę egzaminacyjną. Wysokość tej opłaty wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.


Zobacz także:

Przyłącze energetyczne

 

Opracowanie: Redakcja
Źródło: Rozporządznie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r


Zobacz także
Popularne rozdzielnice słupkowe od PAWBOL w wersji z blachy 2 mm

Popularne rozdzielnice słupkowe od PAWBOL w wersji z blachy 2 mm

Cieszące się dużą popularnością rozdzielnice słupkowe są teraz dostępne w... ¬ więcej...

 
Platforma Merxu - sprawdź ofertę elektrotechniki i oświetlenia

Platforma Merxu - sprawdź ofertę elektrotechniki i oświetlenia

Platforma Merxu ułatwia skuteczną wymianę handlową między krajami Europy Środkowej.... ¬ więcej...

 
Nowa aplikacja Hager Ready - codzienne wsparcie dla Instalatorów

Nowa aplikacja Hager Ready - codzienne wsparcie dla Instalatorów

Nowa, zaktualizowana wersja aplikacji Hager Ready to narzędzie pomocne elektroinstalatorom... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet