Oświetlenie wystaw - 3 kroki do optymalnego oświetlenia muzeów i ekspozycji

Oczyszczalnia ścieków czy szambo

artykuł promocyjny


Budowa domu wiąże się z wieloma ważnymi kwestiami, a jedną z nich jest wybór sposobu odprowadzania ścieków. Jeżeli w pobliżu budowanego domu przebiega rura kanaliazacyjna, to najlepszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest podłączenie się do kanalizacji miejskiej. W Polsce sieć kanalizacyjna jest niedostatecznie rozbudowana, więc nie każdy może skorzystać z tej metody. Ponadto w sytuacji, kiedy najbliższy kolektor (rura kanalizacyjna) jest oddalony od domu o ponad 300 metrów to podłączenie do kanalizacji jest nieopłacalne, gdyż wiąże się z dużymi wydatkami. Trzeba bowiem wybudować nie tylko przykanalik (przewód łączący instalację na terenie budowanego domu z siecią kanalizacyjną) ale również koniecznością jest zbudowanie pompowni i kolektorów tłocznych. W sytuacji, gdy w pobliżu domu znajduje się sieć kanalizacyjna, to właściciele okolicznych domów mają obowiązek podłączenia do niej. Zobowiązują ich do tego zapisy zawarte w warunkach zabudowy, jakie wydaje starostwo, kiedy zamierzamy budować nowy dom.

Ścieki można odprowadzać z domu poprzez:

 • szambo
 • przydomową oczyszczalnię ścieków.


O tym, który z wyżej wymienionych sposobów odprowadzania ścieków można zastosować, decyduje wiele czynników, a mianowicie: wielkość działki, warunki gruntowe i wodne oraz możliwości finansowe.Pipelife - przydomowa oczyszczalnia ścieków

fot.: Pipelife

WARTO PRZECZYTAĆ:

KMB STEEL Włazy nierdzewne PRO RPZ - do zbiorników przemysłowych i oczyszczalni ścieków


 

Szambo

 

Budowa szamba to najczęściej podejmowana decyzja przez inwestorów, którzy budują dom. Szambo jest podziemnym lub naziemnym zbiornikiem bezodpływowym, zbudowanym np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Zbiornik ten należy okresowo opróżniać, a ścieki wywożone są do najblizszej komunalnej oczyszczalni ścieków.

 

Pipelife - zbiornik szczelny

fot.: Pipelife

 

Niekiedy budowa szamba jest jedynym możliwym do zastosowania rozwiązaniem do odprowadzania ścieków z budynku, a ma to miejsce w następujących przypadkach gdy:

 • jest wysoki poziom wód gruntowych, który uniemożliwia rozsączania oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu
 • przy małej ilości ścieków, aby budowa oczyszczalni się opłacała
 • działka jest zbyt mała i brakuje miejsca na postawienie oczyszczalni rozsączającej ścieki do gruntu na terenie posesji i brakuje w pobliżu innego odbiornika.

 

Pipelife - lokalizacja zbiornika na ścieki bytowo-gospodarcze

fot.: Pipelife

 

Szambo może być usytuowane niemal na każdej działce. Wystarczy jedynie zachować odpowiednią odległość od ujęcia wody, budynku i granicy działki. Zgodnie z przepisami minimalna odległość szamba od okien i drzwi budynku mieszkalnego wynosi 5m. Szambo ponadto powinno znajdować się nie bliżej niż w odległości 15m od studni i 7,5m od granicy działki. Szamba nie wolno zastosować na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska oraz narażonych na powodzie i zalewanie wodami opadowymi.

Zbiorniki szamba mogą być wykonane z tworzyw sztucznych, laminatów, betonu czy żelbetonu. Warunkiem niezbędnym jest szczelność tego zbiornika.

 

 

Koszty

 

Koszt budowy szamba jest znacznie niższy niż koszt oczyszczalni ścieków. Wynosi on ok. 5000 zł. Jednak koszty eksploatacji szamba przewyższają koszty eksploatacji oczyszczalni, bowiem wywóz nieczystości z szamba zgodnie z przepisami powinien odbywać się co dwa tygodnie. Koszt zamówienia wozu asenizacyjnego to wydatek rzędu 300 zł miesięcznie. Szambo jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy w najbliższej przyszłości będzie można podłączyć się do kanalizacji komunalnej.

 

 

Formalności prawne

 

Budowa szamba nie wymaga zezwolenia na budowę. Jednak na 30 dni przed rozpoczęciem budowy należy zgłosić ten zamiar w wydziale architektury lokalnego starostwa powiatowego lub urzędu gminy. Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć projekt zbiornika i jego planowane, usytuowanie na działce. W przypadku braku uwag do zgłoszenia, to po upływie 30 dni od daty złożenia wniosku można rozpocząć budowę szamba.

 

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to układ, który zazwyczaj składa się z osadnika gnilnego oraz drenażu rozsączającego. w drenażu zachodzi proces rozkładu zanieczyszczeń na proste związki mineralne niegroźne dla środowiska. Oczyszczalnia ścieków umożliwia rozsączenie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu, do rowu melioracyjnego lub nawet do rzeki.

 

Roth _ przydomowa oczyszczalnia ścieków

fot.: ROTH Polska


 

Warunki budowy oczyszczalni ścieków

 

Oczyszczalnie ścieków można budować tylko na działkach o odpowiedniej wielkości, które spełniają określone warunki gruntowe. Wymóg minimalnej odległości od studni znacznie utrudnia budowę oczyszczalni. Minimalna odległość zbiornika wstępnego oczyszczania od studni musi wynosić co najmniej 15m, a w ciągu drenów rozsączających – przynajmniej 30 m. W przypadku zastosowania powierzchniowych złóż filtracyjnych, odległośc ta nie może być krótsza niż 70m. Oczyszczalnie ścieków wymagają sprawdzenia przepuszczalności gruntu i poziomu wód gruntowych. W przypadku oczyszczalni, w której ścieki mają być odprowadzane do gruntu to urządzenia rozsączające powinny znajdować się co najmniej 1,5m ponad poziomem wód gruntowych.

 

Czy warto inwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków

fot.: EKO-BIO - oczyszczalnia biologiczna

 

Rodzaje oczyszczalni ścieków:

 

 • Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym są najtańszym i najbardziej popularnym rodzajem oczyszczalni ścieków. Ścieki początkowo podlegają wstępnemu oczyszczeniu w osadniku gnilnym a następnie przepływają do drenażu ułożonego w warstwie żwiru, gdzie zachodzi proces doczyszczenia. Niekiedy jeszcze doczyszczają się w warstwie piasku i spływają do gruntu. Jednak ten rodzaj oczyszczalni może być budowany jedynie na gruntach przepuszczalnych, na których uda się zachować minimum 1,5-metrową odległość rur drenarskich od poziomu wód gruntowych i inne minimalne odległości.


 • Oczyszczalnia ze złożem biologicznym lub z reaktorem osadu czynnego zajmują mało miejsca i są najczęściej budowane w miejscach, gdzie nie można rozsączać ścieków do gruntu, ale w pobliżu znajdują się wody powierzchniowe. Są one droższe od oczyszczalni z drenażem rozsączającym. Oczyszczalnie ze złożem biologicznym lub reaktorem osadu czynnego posiadają osadnik gnilny, w którym ścieki przetrzymywane są 2-3 doby i następuje ich wstępne podczyszczenie. Ponadto wyposażone są w zbiornik wypełniony albo specjalnie dobranym materiałem, zwanym złożem biologicznym (na którym po wprowadzeniu ścieków rozwijają się mikroorganizmy), albo wodą (w której mikroorganizmy, czyli osad czynny, pływają zaczepione czasami na jakimś nośniku). Innym elementem tych oczyszczalni  jest osadnik wtórny, który zazwyczaj znajduje się w tej samej obudowie co złoże biologiczne lub osad czynny.

 

 • Oczyszczalnia z filtrem gruntowo-roślinnym nazywana jest często oczyszczalnią hydrobaotaniczną lub korzeniową.  Zalecane jest ich stosowanie na działkach o dużej powierzchni. Ścieki oczyszczane są poprzez zachodzące procesy biochemiczne oraz filtrację. Ten rodzaj oczyszczalni jest najczęściej stosowany na terenach gliniastych lub ilastych. Podczyszczone ścieki są rozsączane w żwirze, piasku albo w ziemi, a całość obsadza się roślinnością, która rośnie na terenach podmokłych (trzciną, pałką wodną, wierzbą krzewiastą lub żonkilami). Działanie oczyszczalni oparte jest na symbiozie roślin i mikroorganizmów rozwijających się w złożu filtra.

 

 • Z filtrem piaskowym są stosowane na ziemiach nieprzepuszczalnych - glinastych i ilastych. Działanie tych oczyszczalni jest zbliżone do działania oczyszczalni z drenażem rozsączającym, a różnica polega na tym, że ścieki po przefiltrowaniu i oczyszczeniu w warstwach żwiru i piasku spływają do drenażu zbierającego. Następnie są one odprowadzane do wód powierzchniowych lub do gruntu poprzez tzw, studnię chłonną.

 


Formalności prawne


Budowa oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę wymaga złożenia wniosku zgłoszenia budowy w wydziale architektury lokalnego starostwa powiatowego lub urzędu gminy przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem montażu. 

Do wniosku należy dołączyć: projekt oczyszczalni, mapę działki z naniesionym usytuowaniem planowanej oczyszczalni oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. W przypadku, gdy oczyszczone ścieki będą odprowadzane do wód powierzchniowych, to do wniosku należy dołączyć również: zgodę właściciela tych wód na wpuszczenie ścieków, zgodę właścicieli gruntów na przeprowadzenie rur przez ich teren, operat wodno-prawny. Konieczne jest także sprawdzenie czy w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszcza się budowę oczyszczalni na danym terenie. W sytuacji, gdy po upływie 30 dni urząd nie będzie miał zastrzeżeń lub wyda potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, to można juz rozpoczynąc budowę oczyszczalni. Zakończenie budowy należy zgłosić w tym samym urzędzie, w którym zgłaszano budowę. Przy zgłaszaniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków warto zpytać się w urządzie o dotacje, bo niektóre gminy przydziela na nie dotacje.

 

Koszty

 

Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przewyższa koszt budowy szamba.
Projekt oczyszczalni kosztuje od 300 do 800 zł, czasami koszt ten jest wliczony w cenę oczyszczalni. 

Koszt budowy przydomowej oczyszczalni dla 4-5 osób, zawierający koszt materiałów i montażu wynosi: 

 • z drenażem rozsączającym: 6 000-8 500zł
 • hydrobotaniczna: 12 000-18 000
 • złoże biologiczne:  6 500-22 000
 • osad czynny: 11 000-18 600.


Koszt eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków w porównaniu do szamb jest bardzo niski. Usuwanie osadów z osadnika gnilnego to koszt około 120 zł na 2 lata. Do kosztów eksploatacji oczyszczalni należy doliczyć także zakup preparatów bakteryjnych, który wynosi średnio 50-80 zł/rok.

 


Zobacz koniecznie:

 


 
Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: EKO-BIO, Pipelife Poland, ROTH Polska


Zobacz także
Co zrobić gdy na naszej działce nie ma kanalizacji?

Co zrobić gdy na naszej działce nie ma kanalizacji?

Wiele działek budowlanych – szczególnie tych znajdujących się na wsiach... ¬ więcej...
 
Innowacje i rozwój technologiczny w POŚ - BamarTech w dążeniu do doskonałości

Innowacje i rozwój technologiczny w POŚ - BamarTech w dążeniu do doskonałości

Projektując nasze urządzenia staramy się spełnić najważniejsze regulacje prawne,... ¬ więcej...
 
Dlaczego warto kupić przydomową oczyszczalnię zimą?

Dlaczego warto kupić przydomową oczyszczalnię zimą?

Często zakłada się, że ekologiczne rozwiązania wymagają sporych nakładów... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
Facebook