przeglad oferty
gorące tematy
tagi
polecamy
Czyste powietrze na halach produkcyjnych

Przepisy i normy

artykuł promocyjny


Przedstawiamy poniżej najważniejsze przepisy prawne, regulujące różne kwestie budowlane.

Jeśli na poniższej liście nie znalazłeś szukanego aktu prawnego, napisz do nas na adres redakcja@instalacjebudowlane.pl, a my odnajdziemy go dla Ciebie.


Dozór techniczny

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego


Rozporządzenie ministra gospodarki z z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych


Rozporządzenie rady ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
Energetyka
 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne


Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 4 sierpnia 2003 r. w w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.


Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.


Rozporządzenie ministra, gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci


Rozporządzenie ministra, gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci Rozporządzenie ministra, gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2


Rozporządzenie ministra, gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy

 Ochrona przeciwpożarowa


Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Ochrona zabytków


Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


Rozporządzenie ministra kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych


Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnychRozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych

Bezpieczeństwo i higiena pracy


Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 


Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy


Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


Rozporządzenie ministra infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Prawo budowlane


Ustawa z z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane


Ustawa z dnia 28 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego


Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 


Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym


Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa 


Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie


Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowiaWarunki techniczne w budownictwie


Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie


Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe


Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych


Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu


Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowiskuInne ustawy i zalecenia


Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach 


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Opracowanie: Redakcja
Źródło: Redakcja


All rights reserved © 2004-2024 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
Facebook