gorące tematy
tagi
partnerzy w dziale

Karlik   Legrand

Hager     Ospel   

GDE Apator

 nVent Werit


Dahua   Solsum

W2  FENIX

Intersoft

FibaroNoark

 Elektra   Pawbol

znajdź fachowca

Zasady przyłączeń do sieci elektroenergetycznej

aktualizacja: 23-12-2016, 10:22 – artykuł promocyjny


Na dzień dzisiejszy energia elektryczna nie może być zastapiona innym medium w przypadku korzystania ze sprzętu elektronicznego, oświetlenia czy mechanicznego sprzętu domowego. Jednak żeby korzystać z energii elektrycznej instalacja musi być przyłączona do wspólnej sieci energetycznej. Zasady przyłączeń do sieci elektroenergetycznej zostały określone w ustawie z dnia 10.04.1997 Prawo Energetyczne (Dz. U. 03. 153. 1504 z późniejszymi zmianami) i uszczegółowione w następujących aktach wykonawczych do ustawy:
 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 85. poz. 957).

 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 7 ).

 

 

Proces przyłączania składa się z następujących etapów:

 

1. Określenie przez Przedsiębiorstwo Sieciowe na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie warunków technicznych przyłączenia.

Proces przyłączeniowy rozpoczyna się w chwili złożenia przez podmiot zainteresowany przyłączeniem do sieci obiektu "Wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia".

Łącznie z wnioskiem należy złożyć wymagane załączniki. Główne z nich to:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym będą używane urządzenia lub instalacje elektryczne, lub oświadczenie o złożeniu takiego dokumentu przed podpisaniem umowy o przyłączenie,
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów,
 • ekspertyzę wpływu przyłączanych instalacji lub sieci na krajowy system elektroenergetyczny, gdy wniosek składają podmioty zaliczane do II grupy przyłączeniowej.Podmioty przyłączane do sieci dzieli się na następujące grupy przyłączeniowe:

1) Grupa I - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci przesyłowej,

2) Grupa II - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym 110 kV, oraz podmioty przyłączane do sieci rozdzielczej, które wymagają dostaw energii elektrycznej o parametrach innych niż standardowe, albo podmioty posiadające jednostki wytwórcze współpracujące z siecią,

3) Grupa III - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV,

4) Grupa IV - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A,

5) Grupa V - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A,

6) Grupa VI - podmioty przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie zgodnie z umową zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty przyłączone do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż 1 rok.


2. Zawarcie umowy o przyłączenie

Umowa o przyłączenie określa w szczególności:

 • strony zawierające umowę,
 • przedmiot umowy wynikający z warunków przyłączenia,
 • termin realizacji przyłączenia,
 • wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób jej regulowania,
 • zakres i sposób wymiany danych i informacji w trakcie realizacji warunków przyłączenia oraz tryb przyłączania do sieci,
 • sposób koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
 • terminy przeprowadzania prób i odbiorów częściowych oraz prób końcowych i ostatecznego odbioru przyłącza i przyłączanych instalacji,
 • miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji między przedsiębiorstwem sieciowym a przyłączanym podmiotem,
 • planowane ilości energii elektrycznej pobieranej oraz przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy o świadczenie usług przesyłowych, zwanej dalej "umową przesyłową",
 • warunki udostępniania, przez przyłączany podmiot, nieruchomości w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia,
 • termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia,
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym za opóźnienie terminu realizacji prac.3. Wniesienie opłaty przyłaczeniowej.


4. Realizacja przyłączenia:

 • dostarczenie przez Wnioskodawcę transparentu do celów projektowych oraz informacji koniecznych do opracowania dokumentacji techniczno-prawnej
 • opracowanie przez Przedsiębiorstwo sieciowe dokumentacji
 • budowa przyłącza oraz budowa lub rozbudowa sieci do granicy własności urządzeń

 


Granica stron dla grup IV i V określona jest rozporządzeniem Ministra Gospodarki:

Miejscem dostarczania energii elektrycznej dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V, zależnie od rodzaju przyłącza, są: 

-  przy zasilaniu z elektroenergetycznej linii napowietrznej przyłączem wykonanym pojedynczymi przewodami fazowymi - zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy, 
-  przy zasilaniu kablem ziemnym lub przyłączem kablowym z linii napowietrznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy, 
-  przy zasilaniu przyłączem napowietrznym, wykonanym wielożyłowym przewodem izolowanym - zaciski prądowe, o których mowa w pkt 1, lub zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego, 
-  w budynkach wielolokalowych - zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji odbiorców.

Dla pozostałych grup przyłączeniowych granicę stron określa Umowa o przyłączenie.


 

 • odbiór techniczny5. Zawarcie Umowy na sprzedaż energii


6. Montaż układu pomiarowego.


Pobierz tekst rozporządzeń Ministra Gospodarki w formacie pdf:


 

Opracowanie: Redakcja
Źródło: KE Energa


Zobacz także
Popularne rozdzielnice słupkowe od PAWBOL w wersji z blachy 2 mm

Popularne rozdzielnice słupkowe od PAWBOL w wersji z blachy 2 mm

Cieszące się dużą popularnością rozdzielnice słupkowe są teraz dostępne w... ¬ więcej...

 
Platforma Merxu - sprawdź ofertę elektrotechniki i oświetlenia

Platforma Merxu - sprawdź ofertę elektrotechniki i oświetlenia

Platforma Merxu ułatwia skuteczną wymianę handlową między krajami Europy Środkowej.... ¬ więcej...

 
Nowa aplikacja Hager Ready - codzienne wsparcie dla Instalatorów

Nowa aplikacja Hager Ready - codzienne wsparcie dla Instalatorów

Nowa, zaktualizowana wersja aplikacji Hager Ready to narzędzie pomocne elektroinstalatorom... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet