D+H patron


Maksymalna ochrona przeciwpożarowa Nipro

artykuł promocyjny


„Pożar może powstać w każdej chwili, w każdym miejscu, z przyczyn, których się nie spodziewasz”.

Neron
Początki historii bezpieczeństwa pożarowego sięgają 64r. n.e.  Świadomość mocy żywiołu ognia rosła przez wieki i kształtowała się powoli. Przez lata formowały się społeczne jednostki straży pożarnej, które były całkowicie inicjatywą ludności. W miarę rosnącej świadomości społecznej wypracowano zasady prewencji i postępowania w razie wystąpienia pożaru takie jak  wyznaczenie dobowych patroli sprawujących pieczę nad bezpieczeństwem. Znacząca poprawa w jakości budownictwa, a zarazem bezpieczeństwa, nastąpiła w XVIII wieku, kiedy to w miejsce budynków drewnianych zaczęto wznosić obiekty z kamienia czy cegły. Rozwój technologii wpłynął na pracę i rozwój strukturalny jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe. Jednocześnie rozwijały się metody zapobiegania pożarom, pojawiły się pierwsze prace badawcze i naukowe w tematyce ochrony przeciwpożarowej. W Polsce dopiero w okresie międzywojennym ochotnicze jednostki straży pożarnej  przekształciły się w organizacje państwowe i zrzeszona pod patronatem Głównego Związku Straży Pożarnej. Celem owej organizacji było zapobieganie przyczynom pożaru i minimalizowanie ich skutków. Po II wojnie światowej zaczęto wypracowywać szczegółowe przepisy budowlane. Podstawowym dokumentem stało się wydane w 1961 roku rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument zawierał rozbudowany opis zasad i wytycznych ochrony przeciwpożarowej, definiując wiele pojęć używanych do dziś – mi.in. tych dotyczących klasyfikacji pożarowej budynków.


Niczuk Nipro


Obecnie, klasyfikowanie budynków lub ich części ze względu na poziom bezpieczeństwa to podstawowa zasada ochrony przeciwpożarowej. Każda budowla posiada inny stopień ryzyka wystąpienia pożaru i związanych z nim strat. Dziś wyodrębniono trzy rodzaje budynków: budynki mieszkalne i użyteczności publicznej klasyfikowane kategorią zagrożenia ludzi, określane jako ZL. Drugi rodzaj to budynki produkcyjne i magazynowe - PM. Tu zalicza się garaże, kotłownie, hydrofornie, rozdzielnie elektryczne, centrale telefoniczne oraz stacje transformatorowe. Trzeci to budynki inwentarskie, określane jako IN - czyli budynki przeznaczone do hodowania zwierząt, przechowywania płodów rolnych oraz budynki gospodarcze.
Mówiąc o budynkach przeznaczonych dla ludzi, czyli ZL trzeba pamiętać, że stopień zagrożenia pożarowego dzielimy na kilka kategorii:
    • ZL I – to budynki użyteczności publicznej z wydzielonymi pomieszczeniami, w których może przebywać naraz więcej niż 50 osób, które nie są stałymi użytkownikami obiektu (np. personelem). Wyjątkiem są tu budynki przeznaczone do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Przykładem jest centrum handlowe, kino, teatr, szkoła, jeśli są wyposażone w sale, w których przebywać będzie więcej niż 50 osób.
    • ZL II – to budynki użyteczności publicznej przeznaczone dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Użytkownikami takiego obiektu mogą być osoby niepełnosprawne, dzieci czy chorzy. Przykład to żłobek, przedszkole, szpital czy hospicjum.
    • ZL III – do tej kategorii zalicza się wszystkie budynki użyteczności publicznej, które nie kwalifikują się to grup ZL I i ZL II, przykłady to mniejszy sklep, apteka, biuro, bank czy restauracja.
    • ZL IV – to budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, czyli pojedyncze domy, duże bloki mieszkalne.
    • ZL V – będą to budynki niesklasyfikowane w żadnej z powyższych grup, np. pensjonat, hotel.

To właśnie w zależności od wysokości budynku i ilości kondygnacji nadziemnych oraz od stopnia zagrożenia pożarowego dla osób i mienia określa się klasy odporności pożarowej od „A” do „E”, gdzie „A” jest wartością najwyższą. Ta zasada dotyczy budynków z kategorii ZL. Budynki klasy A to obiekty, wymagające zastosowania maksymalnej ochrony przeciwpożarowej, ponieważ w sytuacji wystąpienia pożaru straty ludzkie i finansowe mogą być bardzo dotkliwe. Przykładem jest biurowiec lub hotel o wysokości większej niż 55,0 metrów.
W przypadku budynków produkcyjno-magazynowych oraz inwentarskich do określenia klasy odporności pożarowej niezbędna jest znajomość gęstości obciążenia ogniowego Q. Parametr ten obrazuje maksymalną energię cieplną, która może zostać wyemitowana przez wszystkie materiały palne znajdujące się w danej strefie pożarowej na jej jednostkę powierzchni. Łącząc to z informacją o wysokości budynku otrzymujemy klasę odporności pożarowej.


Wyznaczanie stref pożarowych to obligatoryjny element biernej ochrony przeciwpożarowej. Strefy te mają za zadanie zatrzymać ogień lub zapobiec jego rozprzestrzenianiu się przez wyznaczony czas. W tym celu ich granice, a w przypadku budynków są to ściany i stropy, muszą spełniać wymagania nośności, szczelności i izolacyjności. Wszystko co ingeruje w te granice powinno zostać zabezpieczone pożarowo. Mowa tutaj o przepustach instalacyjnych. Do odtworzenia ciągłości ściany lub stropu stanowiących granicę strefy dedykuje się specjalistyczne produkty w postaci past, farb, opasek oraz pian. Produkty te wykorzystują dwie właściwości: pęcznienia oraz izolacji termicznej.


Materiały pęczniejące to opaski lub masy polimerowe z domieszką grafitu oraz pasty na bazie żywicy winylowo-akrylowej, które pod wpływem wysokiej temperatury zwiększają swoją objętość tworząc zwęgloną pianę stanowiącą przeszkodę dla ognia i dymu. Przykładem takich produktów są wyroby z linii Nipro marki Niczuk: opaska InStrip, InCut, kołnierze ECG, ECGCut oraz pasta INT-1, i Nipro Farba.

 

Niczuk Nipro opaska

Niczuk Nipro opaska
 

Niczuk Nipro kołnierz

 

Niczuk Nipro pasta

 

Niczuk Nipro Farba

Na rynku znajdziemy jeszcze masy ablacyjne, które działają jak izolacja termiczna. To syntetyczna masa zawierająca chemicznie związaną wodę, która w warunkach pożaru wydziela się, tym samym pochłaniając ciepło z otoczenia. Masy te stosuję się z wełną mineralną, a całość tworzy system zapobiegający wydostaniu się wysokiej temperatury ze strefy pożarowej. Przykładem jest Pasta 2D marki Niczuk. Ponadto, wszystkie wyżej opisane produkty,  zmniejszają zawartość tlenu w powietrzu na skutek reakcji chemicznej, w której uwalniane są gazy powstrzymujące rozwój pożaru i nie dostarczają mu energii.

 

Niczuk Nipro pasta 2d

 

Chociaż nie często mamy okazję doświadczyć działania tych produktów, ich prawidłowy dobór i montaż mają realny wpływ na zdrowie, życie i finanse. Zastosowanie materiałów o najwyższej ochronie przeciwpożarowej uchroni przed dotkliwymi stratami.


Bierna ochrona przeciwpożarowa to nadal obszar badań i rozwoju. Technologie budowy czy wyposażenie budynków wciąż są ulepszane. Producenci idą w kierunku nowego wykorzystania produktów przeciwpożarowych dla uzyskania wyższych parametrów m.in. dla budownictwa drewnianego i modułowego, a wykonawcy oczekują rozwiązań prostych, czystych, z błyskawicznym montażem.


Dostępna linia produktów Nipro marki Niczuk znajduje swoje zastosowanie w wielu rodzajach przepustów instalacyjnych. Właściwy dobór produktu przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania budynku. W razie wątpliwości, my doradcy marki Niczuk, służymy wsparciem w doborze i prawidłowym montażu. Dla Klientów organizujemy szkolenia, po którym uczestnik otrzymuje certyfikat z dwuletnią ważnością oraz pomagamy w opracowaniu indywidualnych rozwiązań technicznych.

Sprawdź ofertę »»

 

Kontakt w sprawie produktów:

THALE sp. z o.o. sp.k
tel. +48 89 521 13 97
www: niczuk.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
 Nowa seria sygnalizatorów pożarowych - P8

Nowa seria sygnalizatorów pożarowych - P8

W ofercie firmy pojawiły się trzy nowe sygnalizatory pożarowe, które zastępują... ¬ więcej...
 
Maksymalna ochrona przeciwpożarowa Nipro

Maksymalna ochrona przeciwpożarowa Nipro

Początki historii bezpieczeństwa pożarowego sięgają 64r. n.e.  Świadomość... ¬ więcej...
 
Jak zabezpieczyć centrum baz danych przed pożarem

Jak zabezpieczyć centrum baz danych przed pożarem

Pożar centrum baz danych to poważne zagrożenie dla firmy, które może narazić... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
Facebook