Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE


Obowiązujący dotychczas art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) obowiązek uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw i energii nakładał na przedsiębiorcę dopiero wówczas, gdy energia wytwarzana była w źródłach o mocy powyżej 5 MW niezależnie od ich rodzaju. Sytuacja uległa zmianie wraz z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 91, poz. 875), zgodnie z którą uzyskania koncesji wymaga prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m. in. wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii bez względu na ich moc. Koncesjonowaniu podlega więc każda działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii. Wynikiem zmiany brzmienia art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo energetyczne, jest podział przedsiębiorców na dwie grupy:

  pierwsza grupa - tych, którzy działają już na rynku energii, ale do tej pory nie ciążył na nich wymóg posiadania koncesji (wytwarzających w odnawialnych źródłach energii o mocy poniżej 5 MW), stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i ustawy - Prawo ochrony środowiska, - podmioty te, mogą wykonywać działalność gospodarczą na dotychczasowych zasadach do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez Prezesa URE, pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie koncesji w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 31 lipca 2004 r.;

  druga grupa - tych, którzy dopiero po 1 maja 2004 r. zamierzają rozpocząć taką działalność, to podmioty, które muszą czekać z rozpoczęciem działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii aż do momentu uzyskania koncesji.

Przedsiębiorcy oceniani są z punktu widzenia zapisów ustawy - Prawo energetyczne i zgodnie z jej zapisami - zawartymi w art. 33 ust. 1 - Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który w szczególności:

1. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa Unii Europejskiej;
2. dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania;
3. ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;
4. zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych,
5. uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Wnioskodawca, który nie spełnia wymaganych przepisami warunków spotka się z odmową udzielenia koncesji, na mocy art. 35 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne. Poza tym, zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, nie może być udzielona koncesja wnioskodawcy:

1. który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
2. któremu w ciągu ostatnich 10 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą;
3. skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą.


Aby uzyskać koncesję należy przesłać pisemny wniosek przedsiębiorcy o udzielenie koncesji do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na adres: 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64. Dodatkowe informacje uzyskać można w Departamencie Przedsiębiorstw Energetycznych URE, pok. 227a, 306a, tel. (22) 661-63-06; 661-62-36; 661-63 07.


Przygotowanie wniosku

Wnioskodawca, przygotowując wniosek o udzielenie koncesji powinien mieć świadomość, że to właśnie na nim spoczywa ciężar dowiedzenia, że spełnia on wymagane warunki uzyskania koncesji oraz, że nie zachodzą wobec niego okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia koncesji. Do sformułowania wniosku o udzielenie koncesji (który przedsiębiorca ubiegający się o jej udzielenie redaguje samodzielnie w formie podania) mają zastosowanie wymagania określone w art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, a przedsiębiorca powinien spełniać wszystkie wymagane warunki określone w art. 33 ust. 1 i 3 wymienionej ustawy.


Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1. Oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu gospodarczego - również ich imiona i nazwiska. Stąd we wniosku powinien znaleźć się aktualny adres siedziby przedsiębiorcy.

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą wydana ma być koncesja np. na wytwarzanie energii elektrycznej.

3. Określenie czasu, na jaki ma być udzielona koncesja, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności, przy czym koncesja może być udzielona jedynie na czas określony, tj. na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

4. Informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat, jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą.


Do wniosku powinny być również załączone dokumenty wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią (Dz. U. Nr 66, poz. 666). Wszystkie strony przedkładanej dokumentacji muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. Wszystkie załączniki do wniosku powinny być oryginałami lub poświadczonymi kopiami dokumentów. Kopie załączników mogą być poświadczone urzędowo, przez notariusza, lub - w przypadku dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa - osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy. Wielu wnioskodawców podchodzi z nienależytą starannością do formalnej strony wniosku, a jednak istnienie braków formalnych, nieusuniętych pomimo wezwania, stanowi przesłankę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, na mocy art. 64 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Skutkuje to zamknięciem postępowania i koniecznością ponownego złożenia wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Złożenie wniosku o wydanie koncesji wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w formie znaków opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł. za wniosek oraz 0,50 zł. za każdy z załączników, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960). Brak znaków skarbowych, pomimo wezwania do ich uzupełnienia, jest wystarczającą przesłanką zwrotu wniosku, na mocy art. 261 Kodeksu postępowania administracyjnego, co opóźni wydanie koncesji. Prezes URE na podstawie art. 35 ust. 2 może żądać dodatkowych informacji i dokumentów w celu uprawdopodobnienia możliwości spełnienia przez wnioskodawcę wymaganych przepisami warunków.


Czas trwania postępowania

Czas ten zależy w dużym stopniu od wnioskodawcy - prawidłowo sformułowany wniosek i komplet wymaganych załączników, jest najlepszym środkiem prowadzącym do szybkiego osiągnięcia celu, tj. uzyskania koncesji. Realny termin załatwienia wniosku o udzielenie koncesji zależy więc od tego, czy wniosek przygotowany jest z należytą starannością i nie wymaga uzupełnień lub poprawek. Analiza kompletnego wniosku o udzielenie koncesji, przygotowanie projektu decyzji i uzyskanie akceptacji, zgodnie z procedurami dotyczącymi przygotowania koncesji zajmuje zwykle około 2 tygodnie.


Opłaty wiążące się z uzyskaniem koncesji

Stosownie do przepisów ustawy o opłacie skarbowej, przedsiębiorca - po uzyskaniu koncesji - uiści jednorazowo opłatę skarbową w wysokości 600 zł od każdej z uzyskanych koncesji. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o mocy poniżej 5MW zwolnieni są, na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, z wnoszenia corocznej opłaty przewidzianej w związku z prowadzeniem działalności koncesjonowanej.


Kary

Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.Dokumenty jakie należy załączyć do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii

1. Dokładne określenie czasu obowiązywania koncesji (przy okresach dłuższych niż 10 lat należy do wniosku dołączyć uzasadnienie).

2. Załączyć znaki opłaty skarbowej o nominałach: 5 zł do wniosku oraz 0.50 zł do każdego załącznika.


Dokumenty wskazujące, że spełnione są warunki organizacyjne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją:

1) aktualny odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu,

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,

3) w przypadku spółek handlowych - listę wspólników w spółce osobowej lub wspólników (akcjonariuszy) w spółce kapitałowej, posiadających co najmniej 5 % udziałów (akcji),

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności członków zarządu spółki (spółki z o.o. i spółki akcyjnej) lub właścicieli (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) czy współwłaścicieli przedsiębiorstwa (spółka cywilna),

5) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz że nie znajduje się w stanie likwidacji,

6) oświadczenie przedsiębiorcy, że wszystkie osoby zatrudnione przy eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych posiadają świadectwa kwalifikacyjne wymagane na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją tych sieci, instalacji i urządzeń (wypełnić na załączonym druku).


Dokumenty wskazujące, że spełnione są warunki techniczne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej:

1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją,

2) opis parametrów technicznych urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z określeniem rodzaju wykorzystywanego paliwa oraz stanu technicznego tych urządzeń,

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

4) pozwolenie na budowę,

5) decyzję określającą warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.


Dokumenty wskazujące posiadanie możliwości finansowych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją:

1) zestawienie planowanych przychodów i kosztów dla działalności objętej wnioskiem koncesyjnym, na okres, na jaki koncesja ma być udzielona,

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdań finansowych (a w przypadku podmiotów nieobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych - zestawienie przychodów i kosztów działalności gospodarczej) z ostatnich trzech lat, a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata - dokumenty te za cały okres działalności,

3) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z zobowiązaniami wobec budżetu państwa,

4) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenia społeczne,

5) zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy, określające wielkość obrotów oraz zdolność płatniczą i kredytową przedsiębiorcy,

6) inne dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość posiadania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesyjnej (umowy kredytowe, gwarancje bankowe, umowy pożyczki, itp.),

7) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów ubezpieczenia, związanych z przedmiotem działalności.


Przedsiębiorstwo dołącza w formie załącznika poniższe oświadczenie, dotyczące właściwych kwalifikacji pracowników samodzielnie prowadzących eksploatację urządzeń, instalacji i sieci:

"Oświadczam(y), że wszyscy, /nie wszyscy/, (niepotrzebne skreślić) pracownicy zajmujący się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, których rodzaje są wymienione w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003r. z Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184), zatrudnieni przez: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(nazwa przedsiębiorstwa) mają świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci."


........................................................
Miejscowość dnia


 

Opracowanie: Redakcja
Źródło: Urząd Regulacji Energetyki


Zobacz także

Przepisy i normy

Przedstawiamy poniżej najważniejsze przepisy prawne, regulujące różne kwestie... ¬ więcej...

 

Przyłącze elektryczne - warunki doprowadzenia energii elektrycznej

Na dzień dzisiejszy energia elektryczna nie może być zastapiona innym medium w przypadku... ¬ więcej...

 

Przyłącze gazowe - warunki doprowadzenia gazu ziemnego

Korzystanie z gazu ziemnego to wygoda, niski koszt użytkowania i ciągłość dostaw.... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2018 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet

NEWSLETTER

Dodaj swój adres e-mail do naszego biuletynu aby otrzymać najświeższe wiadomości z branży!

         dodaj