Junkers - patron


ArCADia-TERMO - nowości

aktualizacja: 13-07-2017, 04:36 – artykuł promocyjny


Nowy program ArCADia-TERMOCAD 7 został wzbogacony o innowacyjne funkcjonalności w porównaniu do swojego poprzednika ArCADia-TERMO. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Użytkowników oraz rosnącemu znaczeniu technologii BIM, firma INTERsoft stworzyła unikalną hybrydę - połączenie kalkulatora do obliczeń cieplnych z edytorem graficznym CAD.

 

ArCADia-TERMO

ArCADia-TERMOCAD - następca ArCADia-TERMO

 

 

Nowy produkt - TERMOCADIA

 

Termocadia

TERMOCADIA - edytor graficzny zintegrowany z ArCADia-TERMOCAD

 

Wbudowany edytor TERMOCADIA pozwala stworzyć graficzny, przestrzenny, parametryczny model architektoniczny budynku, który przekonwertowany na model cieplny wymienia dane z programem ArCADia-TERMOCAD.

Udoskonalono wymianę danych pomiędzy graficznym modelem cieplnym a programem obliczeniowym.

Dzięki wbudowaniu w ArCADia-TERMO edytora CAD, oba programy są ze sobą lepiej skomunikowane i od teraz możliwa jest wielokrotna wymiana danych pomiędzy rysunkiem a programem ArCADia-TERMOCAD.

Jakakolwiek zmiana wymiarów czy struktury budynku na rysunku, dodanie lub usunięcie przegród, pomieszczeń lub kondygnacji w dowolnym momencie obliczeń, nawet już po wcześniejszym wyeksportowaniu modelu cieplnego i rozpoczęciu obliczeń cieplnych, zostanie zaktualizowana w ArCADia-TERMOCAD, bez utraty wcześniej wprowadzonych danych, np. dotyczących utworzonych stref cieplnych i stref chłodu, systemów w budynku czy danych do obliczeń audytu lub analizy środowiskowo-ekonomicznej. Także zmiana w ArCADia-TERMOCAD parametrów pomieszczeń, takich jak nazwa, temperatura czy funkcji ogrzewane/nieogrzewane znajdzie odzwierciedlenie na rysunku. Za każdym przełączeniem pomiędzy ArCADia-TERMOCAD a TERMOCADIA, do pomieszczeń zdefiniowanych na rysunku będzie też przekazywana obliczona na nowo ich moc cieplna.

 

 

Raporty XML

 

Program daje teraz także możliwość m.in. generowania raportu świadectwa charakterystyki energetycznej w formacie XML, który można wczytać do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Od tej pory sporządzone świadectwo można zarejestrować w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków na dwa sposoby: eksportując je bezpośrednio z programu opcją „Wyślij certyfikat” lub wczytując plik XML na platformę Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

 

 

Jeszcze wygodniejsza edycja raportów w ArCADia-TEXT

 

Raporty RTF można edytować bezpośrednio w programie, poprzez wbudowany edytor tekstowy ArCADia-TEXT.

Przycisk otwierający wybrany raport w edytorze tekstowym ArCADia-TEXT znajduje się w etapie Wydruki.

 

 

Precyzyjna mapa

 

Dodano także szczegółową mapę OpenStreetMap, która pozwala na wskazanie dokładnej lokalizacji budynku celem doboru właściwej strefy klimatycznej.

 

 

Audyty efektywności energetycznej

 

W wersji PRO dodano opcję uwzględnienia w obliczeniach audytu zapotrzebowania energii na cele oświetlenia oraz urządzeń elektrycznych.

Dwa nowe etapy są dostępne w części Audyt, po wybraniu tematu obliczeń „Audyt efektywności energetycznej”. Są to etapy Sprzęt i urządzenia oraz Oświetlenie. W etapie Sprzęt i urządzenia można wskazać do modernizacji wybrane urządzenia: sprzęt AGD (pralki, suszarki, chłodziarki, zamrażarki, piekarniki, zmywarki), sprzęt IT (komputery, drukarki, itd.) oraz napędy do urządzeń elektrycznych. Obliczenia są wykonywane metodą uproszczoną podaną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

W etapie Audyt – Oświetlenie oceny opłacalności modernizacji instalacji oświetlenia można dokonać jedną z czterech metod:

 • na podstawie natężenia i skuteczności oświetlenia,
 • na podstawie mocy opraw,
 • wymiany źródeł światła,
 • wymiany opraw oświetleniowych.


Dwie pierwsze wyżej wymienione metody są metodami szczegółowymi, których obliczenia bazują na metodologii dotyczącej świadectw i charakterystyk energetycznych (wyznaczanie wskaźnika LENI, obliczenia zgodne z normą PN-EN 15193), a dwie ostatnie to metody uproszczone podane w rozp. MG z 10 sierpnia 2012 r., dotyczącego audytów efektywności energetycznej.

Wyliczona oszczędność energii końcowej i pierwotnej, uzyskana dzięki zaproponowanym modernizacjom, jest przeliczana na tony oleju ekwiwalentnego, która to wielkość jest istotna w audytach efektywności energetycznej.

 

 

Nowy raport przegród

 

Jest też dostępny nowy raport „Zestawienie przegród”, w którym podane są wszystkie przegrody występujące w budynku, z podziałem na kondygnacje i typy, wraz z ich wymiarami i orientacją względem stron świata. Tego typu zestawienie przegród jest zazwyczaj wymagane do dołączenia do opracowań audytów na cele RPO.

Raport jest dostępny w etapie Wydruki w grupie raportów „Obliczenia cieplne”.

 

 

Więcej dostępnych materiałów termoizolacyjnych

 

W bazie edytora materiałów budowlanych znalazły się produkty termoizolacyjne marki ISOVER.

W bazie edytora materiałów budowlanych dostępna jest szeroka gama produktów termoizolacyjnych ISOVER, do docieplenia ścian czy dachów.

 

 

Nowe warunki techniczne

 

Od wersji ArCADia-TERMO 6.6 zmodyfikowano również sposób, w jaki dokonuje się wyboru warunków technicznych w projekcie. W programie ArCADia-TERMOCAD można wykonywać obliczenia z użyciem warunków technicznych WT 2008, WT 2014, WT 2017 lub WT 2021.

W celu wskazania warunków technicznych, jakie mają być przyjęte za wartości referencyjne, należy w menu Ustawienia – Opcje – Wybór obliczeń wybrać jedną z dostępnych opcji.

Pod przyciskiem Parametry WT, który uaktywnia się po wybraniu WT 2014, 2017 lub 2021, dostępny jest podgląd wymaganych wartości wsp. U oraz wskaźnika EP.

Informacja o wybranych wartościach referencyjnych pojawi się na górnym pasku okna programu, obok tytułu wykonywanych obliczeń, oraz w raporcie projektowanej charakterystyki energetycznej.

Odpowiednie wartości referencyjne będą także widoczne w tablicach dostępnych w poszczególnych etapach obliczeń. Jeśli Użytkownik skorzysta z wysuwanej listwy startowej i wybierze na niej temat obliczeń, program automatycznie przyjmie aktualnie obowiązujące warunki techniczne, czyli obecnie WT 2017.

 

 

Rysuj w TERMOCADIA, LICZ w ArCADia-TERMOCAD

 

Użytkownik ma do wyboru dwie drogi obliczeń: pełne obliczenia wyłącznie w ArCADia-TERMOCAD, z ręcznym definiowaniem przegród, strat przez przenikanie oraz struktury i wymiarów budynku, albo współpracę z edytorem graficznym.

Schemat pracy z ArCADia-TERMOCAD, z wykorzystaniem graficznego modelu cieplnego, powinien wyglądać następująco:

 • otwarcie ArCADia-TERMOCAD
 • uruchomienie TERMOCADIA (tworzenie modelu budynku od nowa); opcjonalnie import istniejącego pliku DWG
 • stworzenie/zmodyfikowanie modelu budynku w TERMOCADIA
 • przesłanie modelu całego budynku lub tylko jego części (wybranych pomieszczeń) do ArCADia-TERMOCAD
 • dokończenie obliczeń w ArCADia-TERMOCAD
 • zapis pliku z obliczeniami do formatu THB
 • opcjonalnie przekazanie wyliczonych w ArCADia-TERMOCAD mocy cieplnych pomieszczeń z powrotem na rysunek w TERMOCADIA
 • opcjonalnie zapis modelu budynku do pliku DWG
 • opcjonalnie modyfikacje rysunku i ponowna synchronizacja z ArCADia-TERMOCAD
 • odświeżenie obliczeń w ArCADia-TERMOCAD i ponowny zapis projektu
 • ponowne przekazanie mocy cieplnych do TERMOCADIA
 • zapis projektów THB i DWG.


Czynności 4-12 można powtarzać wielokrotnie, przełączając się pomiędzy dwoma programami: ArCADia-TERMOCAD i TERMOCADIA, bez ryzyka utraty danych wprowadzonych w ArCADia-TERMOCAD. Po jakiejkolwiek zmianie właściwości pomieszczeń (funkcji/nazwy, temperatury, wymiarów, dodaniu/usunięciu pomieszczenia) czy modyfikacji przegród (materiałów, ilości/grubości warstw, dodaniu/usunięciu przegrody) na rysunku, należy ponownie zsynchronizować TERMOCADIA z ArCADia-TERMOCAD. Co istotne, dane już wprowadzone w ArCADia-TERMOCAD nie zostaną utracone (np. dane do obliczeń wentylacji, zysków ciepła, dane do obliczeń audytu, opisy czy dane adresowe). Analogicznie, jeśli po przekazaniu danych z TERMOCADIA do ArCADia-TERMOCAD, w ArCADia-TERMOCAD zostaną zmienione np. nazwy, numery pomieszczeń czy ich temperatury, lub zmianie ulegną wyliczone moce, aby zaktualizować te dane w TERMOCADIA, wystarczy kliknąć przycisk wymiany danych z TERMOCADIA.

Znakomitym przykładem efektywnego wykorzystania szerokich możliwości jakie oferuje program ArCADia-TERMOCAD, jest zaprojektowanie nowego budynku za pomocą wbudowanego edytora graficznego TERMOCADIA, następnie błyskawiczne sporządzenie dla tego budynku projektowanej charakterystyki energetycznej lub świadectwa charakterystyki energetycznej wraz z np. analizą emisji zanieczyszczeń, oszacowaniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, obliczeniem zysków ciepła na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych czy doborem urządzeń grzewczych, poprzez przekazanie danych o budynku w postaci modelu cieplnego z TERMOCADIA do ArCADia-TERMOCAD.

Wyniki doboru urządzeń grzewczych (grzejników, ogrzewania podłogowego, powietrznego lub innego), na podstawie wyliczonego w ArCADia-TERMOCAD obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń, można wykorzystać do zaprojektowania instalacji ogrzewania w systemie ArCADia (LT/10/10+) za pomocą nakładki branżowej Instalacje grzewcze (wrysowania grzejników, rurociągów, ogrzewania podłogowego).

Wyliczone moce cieplne pomieszczeń można w każdym momencie przekazać na model budynku.

Za pomocą nakładki Instalacje grzewcze można wrysować w budynek instalację ogrzewania, poprzez np. otworzenie w systemie ArCADia (LT/10/10+) pliku DWG wcześniej wyeksportowanego z TERMOCADIA.

Znane z obliczeń w module Dobór grzejników parametry dobranych grzejników (wymiary, moce, typoszereg), ogrzewania podłogowego (rozstaw, średnica rur) czy nagrzewnic wystarczy wpisać we właściwości wstawianych na rysunku urządzeń z nakładki branżowej Instalacje grzewcze.

 

 

Dane przesyłane z TERMOCADIA do ArCADia-TERMOCAD to:

 

 • nazwy/funkcje, numery i przedrostki pomieszczeń,
 • wymiary pomieszczeń (powierzchnie, kubatury; również pomieszczenia wydzielone ścianami wirtualnymi),
 • temperatury pomieszczeń,
 • współczynniki zmniejszenia temperatury pomieszczeń nieogrzewanych,
 • natężenie oświetlenia w pomieszczeniach,
 • grupowanie pomieszczeń,
 • typy i rodzaje przegród,
 • współczynniki przenikania ciepła przegród,
 • warstwy przegród (materiały, grubości, parametry materiałów: gęstość, ciepło właściwe, wsp. λ),
 • wymiary przegród (długość, szerokość, wysokość, powierzchnia),
 • orientacje przegród względem stron świata według róży wiatrów,
 • ilość stolarki (okien, drzwi),
 • mostki cieplne (otwory okienne i drzwiowe, naroża ścian, łączenia ścian ze ścianami),
 • dane kondygnacji (ilość, nazwy),
 • kąt nachylenia dachu (widoczny w oknach dachowych),
 • parametry podłogi na gruncie (obwód, powierzchnia, zagłębienie) i ścian na gruncie (zagłębienie, długość),
 • powierzchnia zabudowy, jeśli wstawiony teren.

 

 

Dane przekazywane z ArCADia-TERMOCAD (etap Straty ciepła) do TERMOCADIA:

 

 • nazwy i numery pomieszczeń,
 • temperatury pomieszczeń ogrzewanych,
 • współczynniki zmniejszenia temperatury pomieszczeń nieogrzewanych (wyliczone z normy PN-EN ISO 13789 lub wstawione z tablic z normy PN-EN 12831),
 • wyliczone moce cieplne pomieszczeń.
   
Kontakt w sprawie produktów:

INTERsoft sp. z o.o.
tel. +48 42 6891111
www: www.intersoft.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Grupy pompowe DN20 firmy ESBE

Grupy pompowe DN20 firmy ESBE

Grupy pompowe są urządzeniami, które w jednej zwartej i dobrze izolowanej... ¬ więcej...

 
Dlaczego warto stosować w kotłowni grupy pompowe

Dlaczego warto stosować w kotłowni grupy pompowe

Grupy pompowe łączą w jednej zwartej i dobrze izolowanej obudowie kilka elementów... ¬ więcej...

 
Ciepła woda w kranie tanio i niemal od razu - poznaj sterownik ST-11 Eco Circulation

Ciepła woda w kranie tanio i niemal od razu - poznaj sterownik ST-11 Eco Circulation

Ciepłą wodę chcielibyśmy mieć w kranie przez cały rok. Niestety za wygodne rozwiązania... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2018 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
NEWSLETTER

Dodaj swój adres e-mail do naszego biuletynu aby otrzymać najświeższe wiadomości z branży!

         dodaj