Hewalex - patron sekcji


Fotowoltaika - czy to się opłaca

aktualizacja: 11-01-2019, 09:13 – artykuł promocyjny


Pod pojęciem fotowoltaiki kryje się dziedzina nauki i techniki, która skupia się na zagadnieniu związanym z przetwarzaniem promieni świetlnych światła słonecznego na energię elektryczną. Całe zagadnienie opiera się na wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego oraz wykorzystaniu otrzymanej w ten sposób energii elektrycznej.

Zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami oraz potrzeba poszukiwania oszczędności w wydatkach na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną spowodowały intensywny rozwój technologii fotowoltaicznej oraz powstanie korzystniejszych przepisów prawnych regulujących inwestycje w odnawialne źródła energii.

 

Sprawdź koniecznie >> Fotowoltaika w teorii i praktyce

 

Idea fotowoltaiki jako odnawialnego źródła energii jest na pierwszy rzut oka bardzo atrakcyjna i to pod wieloma względami. Po pierwsze jest to rozwiązanie bardzo ekologiczne, ponieważ czerpiemy energię z odnawialnego źródła. Po drugie jest to darmowe i ogólnodostępne źródło energii. Jednak rzeczywistość nie jest już tak kolorowa jak mogłoby się to wydawać. Zapewniana przez producentów żywotność ogniw na około 25 lat, często nie ma pokrycia z rzeczywistością (producenci zazwyczaj udzielają gwarancji tylko na pierwsze 10 lat). Szkodliwość odpadów powstałych po utylizacji ogniw może być większa niż emisja szkodliwych substancji powstających przy otrzymywaniu energii metodami konwencjonalnymi. Łączny koszt inwestycji oraz użytkowanie instalacji może się okazać mniej korzystne od wykorzystywania metod konwencjonalnych.

Ważnym aspektem systemu fotowoltaicznego jest to, że same panele nie wystarczą aby zasilić urządzenia w budynku. Nie podłącza się ich bezpośrednio do urządzeń. Większość używanego sprzętu potrzebuje zasilenia napięciem przemiennym o wartości 230V, a napięcie na zaciskach modułów fotowoltaicznych jest w przybliżeniu stałe. Dodatkowo wartość tego napięcia silnie zależy od warunków pracy. Energia dostarczana przez moduł ogniwa fotowoltaicznego nie jest stała, a większość urządzeń elektrycznych potrzebuje stałego źródła energii, w szczególności urządzenia elektroniczne. Dlatego, w większości przypadków stosuje się dodatkowo elektroniczne urządzenia sterujące i przetwarzające. Całość wraz z panelami tworzą system fotowoltaiczny.

 

Zobacz >> Panele fotowoltaiczne - zestawienie oferty producentów

 

 

Koszt instalacji fotowoltaicznej

 

Koszt instalacji fotowoltaicznej silnie zależy od rozmiaru inwestycji, im mniejsza instalacja tym wyższy koszt w przeliczeniu na wat mocy. Ogólnie koszt 1 kW instalacji sieciowej waha się pomiędzy 6 a 8 tys. zł netto/kW. Czynnikami dodatkowo wpływającymi na koszt to m.in. typ konstrukcji montażowej (naziemna, na płaskim dachu, na skośnym dachu), długość i grubość okablowania czy zastosowane komponenty.
 

Sprawdź więcej >> Zasady rozliczeń mikroinstalacji wg ustawy OZE

 

 

Rodzaje systemów fotowoltaicznych

 

 

Systemy fotowoltaiczne można podzielić na dwie grupy: off-grid (nie podłączone do sieci energetycznej) oraz grid-connected (podłączone do sieci energetycznej).


Pierwszy, nie podłączony do sieci energetycznej pracuje jako całkowicie autonomiczne źródło energii. Dla tego typu rozwiązań stosuje się dodatkowe urządzenia buforujące energię, w celu zwiększenia efektywności całego systemu. Przykładowo w momencie gdy nie ma podłączonych odbiorników, lub podłączone urządzenia nie wykorzystują w pełni możliwości paneli wyprodukowana nadwyżka energii trafi do akumulatorów pełniących rolę bufora. W przeciwnej sytuacji, czyli w przypadku podwyższonego zapotrzebowania na energię, potrzebna energia może być pobierana z uprzednio naładowanych akumulatorów.

Drugi system, podłączony do sieci energetycznej jest od niej całkowicie zależny. To sieć energetyczna działa jak bufor dla systemu fotowoltaicznego, więc niezależnie od wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną jest ona wprowadzana do sieci energetycznej. Polega to na pobieraniu brakującej energii z sieci, za którą będzie trzeba się rozliczyć z dostawcą energii. W momencie wyprodukowania nadwyżki prądu istnieje możliwość odsprzedania tej energii do sieci energetycznej.


Dowiedz się, jak wykonać instalację fotowoltaiczną w domu - koszty, zyski, dofinansowanie

 

 

Wydajność systemów fotowoltaicznych

 

Wydajność systemów fotowoltaicznych  zależy więc od wielkości i mocy paneli oraz od ich ustawienia pod odpowiednim kątem. Zwiększenie wydajności można uzyskać poprzez zastosowanie systemu nadążającego, który śledziłby słońce i ustawiał panele pod optymalnym kątem. Zastosowanie takiego rozwiązania zwiększyłoby wydajność systemu o około 30%.

W Polsce przyjęta przez rząd polityka energetyczna zakłada, że do 2030 roku odnawialne źródła energii mają stanowić 40% całości wytwarzanej energii w Polsce.

Nowa ustawa o OZE wprowadza nowe definicje mikro i małych instalacji:

  • Mikro instalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kW.
  • Mała instalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 40 kW do 200 kW.


Jednym z przywilejów tego typu instalacji będzie zwolnienie z konieczności uzyskania koncesji na prowadzoną działalność. Dodatkowo zgodnie z zapisami ustawowymi wytwarzana energia w mikro instalacjach (niezależnie od tego czy będzie ona wykorzystywana na użytek własny czy sprzedawana do sieci energetycznej) nie ma już charakteru działalności gospodarczej. Zatem przy wytwarzaniu energii o mocy elektrycznej do 40 kW nie będzie konieczności zakładania działalności gospodarczej lub prowadzenia księgowości. Właściciel takiej instalacji ma jedynie obowiązek zgłoszenia operatorowi sieci dystrybucyjnej o podłączeniu instalacji do sieci przez uprawnionego instalatora. Rozliczanie wytworzonej/pobranej energii będzie odbywać się za pomocą inteligentnego licznika.

 

 

Jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę

 

Formy pomocy oraz dofinansowań na fotowoltaikę zależą od poszczególnych organizacji i instytucji oraz ich zróżnicowania projektów w poszczególnych województwach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspomaga ogólnokrajowe programy wspierające rozwój OZE. Dotacje NFOŚiGW dla mikroinstalacji oraz różne programy wspierające rozwój rozproszonych źródeł energii o charakterze odnawialnym mają na celu przybliżyć promowanie rozwiązań proekologicznych. Na dzień dzisiejszy Narodowy Fundusz posiada program Prosument. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji: energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Wg. informacji o programie beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Dofinansowania będą przyznawane na instalacje fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kW.

Do podstawowych zasad udzielenia dofinansowania należą: maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia; określenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla każdego rodzaju instalacji; maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem do 15 lat, oraz wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Program będzie wdrażany na trzy sposoby: dla jednostek samorządu terytorialnego (przez pożyczki wraz z dotacjami dla jednostek samorządów terytorialnych), za pośrednictwem banków (przez udostępnienie bankom środków przeznaczonych na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami), oraz za pośrednictwem udostępnionych przez WFOŚiGW (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek łącznie z dotacjami.

Program posiada budżet 600 mln zł i jest podzielony na dwa etapy: pierwszy na lata 2014 i 2015, w którym dotacja wyniesie 40% dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych. Drugi etap obejmie lata 2016 – 2020, a dotacja wyniesie 30% dla instalacji fotowoltaicznych i małych elektrowni wiatrowych.

 

 

Opłacalność inwestycji instalacji fotowoltaiki

 

Opłacalność inwestycji silnie zależy od rodzaju instalacji , warunków w jakich pracują ogniwa oraz wielkości dofinansowania, które może zamortyzować poniesione koszty. Obowiązujące prawo oraz przepisy są coraz bardziej przyjazne inwestycjom w OZE, dlatego opłacalność inwestowania w „zieloną energię” z roku na rok rośnie. Dodatkowo stały rozwój nowych technologii pozwala na efektywniejsze wykorzystanie wytworzonej energii.

Firma APAInnovative wykonała próbną instalację fotowoltaiczną na budynku siedziby głównej w Gliwicach w celu uruchomienia monitoringu instalacji z wykorzystaniem inteligentnego budynku Vision BMS. System pobiera informacje bezpośrednio z zastosowanego w instalacji inwertera, które następnie analizuje i archiwizuje. Wyniki pomiarów można obserwować na wykresach czasowych przedstawiających zarówno jakość jak i ilość pozyskanej energii. Na bieżąco jest liczony okres zwrotu z inwestycji w miesiącach.

 

Rys.1. Widok ekranu monitoringu fotowoltaiki w systemie Vision BMS


Stan zwrotu inwestycji na dzień 14.10.2014 wygląda następująco:

Koszt inwestycji [PLN] 3300
Ilość wyprodukowanej energii [kWh] 916,26
Całkowita wartość energii [PLN] 503,94
Średnia dzienna wartość energii [PLN] 1,3
Szacowany okres zwrotu [mies.] 71,94


Gdyby średnia produkcja energii elektrycznej utrzymywałaby się na stałym poziomie, to inwestycja zwróciłaby się za około 6 lat. Szybkość zwrotu inwestycji zależy nie tylko od wydajności ogniw fotowoltaicznych i pogody, ale również od wartości ceny rynkowej za 1kW mocy.

Wgłębiając się w pomiary przeprowadzone przez firmę APAInnovative wynika, iż z zainstalowanej instalacji, składającej się z czterech paneli słonecznych w dobrze nasłoneczniony letni dzień uzyskuje się maksymalne natężenie prądu w granicach 4,6 A i napięciu 120 V. Średnio w ciągu dnia wartość wyprodukowanej energii znajduje się na poziomie około 4 kWh. W pochmurny dzień z opadami deszczu wartość ta sięga to zaledwie 0,2 kWh.

 

 Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na budynku firmy APA

Rys.2. Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na budynku firmy APA

 

Analizując przebiegi czasowe napięcia lub natężenia wygenerowanego przez panele fotowoltaiczne prądu można w bardzo łatwy sposób określić nasłonecznienie danego dnia. Zaobserwować również można produkcję energii elektrycznej w zależności od pory dnia, która również zmienia się w zależności od pory roku.

Z wykresów na rysunkach 3 i 4 można zauważyć, że dnia 13 października była słoneczna i praktycznie bezchmurna pogoda, a 14 października niebo było całkowicie zachmurzone. Dodatkowo podłączona do systemu Vision BMS stacja pogodowa wykazała tego dnia opady na poziomie 3,2mm.

 

REDAKCJA POLECA RÓWNIEŻ:


 

Kontakt w sprawie produktów:

APA Sp. z o.o.
tel. +48 (32) 231 64 43
www: www.visionbms.pl

mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Dom ekologiczny - jakie rozwiązania wybrać

Dom ekologiczny - jakie rozwiązania wybrać

Budując dom często zwracamy szczególną uwagę na koszty inwestycyjne. Staramy... ¬ więcej...

 
Dotacja Czyste Powietrze - wymień kocioł, zainstaluj pompę ciepła, ociepl dom

Dotacja Czyste Powietrze - wymień kocioł, zainstaluj pompę ciepła, ociepl dom

Dofinansowania na odnawialne źródła energii to jeden z etapów rządowych... ¬ więcej...

 
Hybrydowy system grzewczy w domu energooszczędnym

Hybrydowy system grzewczy w domu energooszczędnym

Poszukiwanie nowych rozwiązań podnoszących energooszczędność budynków... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2018 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet