Przyłącze elektryczne - warunki doprowadzenia energii elektrycznej


Na dzień dzisiejszy energia elektryczna nie może być zastapiona innym medium w przypadku korzystania ze sprzętu elektronicznego, oświetlenia czy mechanicznego sprzętu domowego. Jednak żeby korzystać z energii elektrycznej instalacja musi być przyłączona do wspólnej sieci energetycznej. Zasady przyłączeń do sieci elektroenergetycznej zostały określone w ustawie z dnia 10.04.1997 Prawo Energetyczne (Dz. U. 03. 153. 1504 z późniejszymi zmianami) i uszczegółowione w następujących aktach wykonawczych do ustawy:


  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 85. poz. 957) .

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 7 ).


Proces przyłączania składa się z następujących etapów:


1. Określenie przez Przedsiębiorstwo Sieciowe na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie warunków technicznych przyłączenia.

Proces przyłączeniowy rozpoczyna się w chwili złożenia przez podmiot zainteresowany przyłączeniem do sieci obiektu "Wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia".

Łącznie z wnioskiem należy złożyć wymagane załączniki. Główne z nich to:

  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym będą używane urządzenia lub instalacje elektryczne, lub oświadczenie o złożeniu takiego dokumentu przed podpisaniem umowy o przyłączenie,
  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów,
  ekspertyzę wpływu przyłączanych instalacji lub sieci na krajowy system elektroenergetyczny, gdy wniosek składają podmioty zaliczane do II grupy przyłączeniowej.


Podmioty przyłączane do sieci dzieli się na następujące grupy przyłączeniowe:

1) Grupa I - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci przesyłowej,

2) Grupa II - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym 110 kV, oraz podmioty przyłączane do sieci rozdzielczej, które wymagają dostaw energii elektrycznej o parametrach innych niż standardowe, albo podmioty posiadające jednostki wytwórcze współpracujące z siecią,

3) Grupa III - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV,

4) Grupa IV - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A,

5) Grupa V - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A,

6) Grupa VI - podmioty przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie zgodnie z umową zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty przyłączone do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż 1 rok.


2. Zawarcie umowy o przyłączenie

Umowa o przyłączenie określa w szczególności:

  strony zawierające umowę,
  przedmiot umowy wynikający z warunków przyłączenia,
  termin realizacji przyłączenia,
  wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób jej regulowania,
  zakres i sposób wymiany danych i informacji w trakcie realizacji warunków przyłączenia oraz tryb przyłączania do sieci,
  sposób koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
  terminy przeprowadzania prób i odbiorów częściowych oraz prób końcowych i ostatecznego odbioru przyłącza i przyłączanych instalacji,
  miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji między przedsiębiorstwem sieciowym a przyłączanym podmiotem,
  planowane ilości energii elektrycznej pobieranej oraz przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy o świadczenie usług przesyłowych, zwanej dalej "umową przesyłową",
  warunki udostępniania, przez przyłączany podmiot, nieruchomości w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia,
  termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia,
  odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym za opóźnienie terminu realizacji prac.


3. Wniesienie opłaty przyłaczeniowej.


4. Realizacja przyłączenia:

 
dostarczenie przez Wnioskodawcę transparentu do celów projektowych oraz informacji koniecznych do opracowania dokumentacji techniczno-prawnej

  opracowanie przez Przedsiębiorstwo sieciowe dokumentacji

  budowa przyłącza oraz budowa lub rozbudowa sieci do granicy własności urządzeń


Granica stron dla grup IV i V określona jest rozporządzeniem Ministra Gospodarki:

Miejscem dostarczania energii elektrycznej dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V, zależnie od rodzaju przyłącza, są: 

-  przy zasilaniu z elektroenergetycznej linii napowietrznej przyłączem wykonanym pojedynczymi przewodami fazowymi - zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy, 
-  przy zasilaniu kablem ziemnym lub przyłączem kablowym z linii napowietrznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy, 
-  przy zasilaniu przyłączem napowietrznym, wykonanym wielożyłowym przewodem izolowanym - zaciski prądowe, o których mowa w pkt 1, lub zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego, 
-  w budynkach wielolokalowych - zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji odbiorców.

Dla pozostałych grup przyłączeniowych granicę stron określa Umowa o przyłączenie.


  odbiór techniczny


5. Zawarcie Umowy na sprzedaż energii


6. Montaż układu pomiarowego.Pobierz tekst rozporządzeń Ministra Gospodarki w formacie pdf:

 Rozporządzenie z dnia 25 września 2000 roku
 Rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2000 roku


 

Opracowanie: Redakcja
Źródło: KE Energa


Zobacz także

Przepisy i normy

Przedstawiamy poniżej najważniejsze przepisy prawne, regulujące różne kwestie... ¬ więcej...

 

Przyłącze elektryczne - warunki doprowadzenia energii elektrycznej

Na dzień dzisiejszy energia elektryczna nie może być zastapiona innym medium w przypadku... ¬ więcej...

 

Przyłącze gazowe - warunki doprowadzenia gazu ziemnego

Korzystanie z gazu ziemnego to wygoda, niski koszt użytkowania i ciągłość dostaw.... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2018 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet

NEWSLETTER

Dodaj swój adres e-mail do naszego biuletynu aby otrzymać najświeższe wiadomości z branży!

         dodaj